EMEKLİLİK TENEŞİRDE!

İslâmiyette emeklilik mefhumu yoktur. Herkes çalışabildiği kadar çalışır. Çalışamayacak hâle gelince, zenginler kendi servetlerini yerler. Fakirler ise sosyal güvenlik imkânlarından istifade ederler...
28 Nisan 2010 Çarşamba

TALİHSİZ BİR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM

Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki hakkında uydurma bir senaryo yazılmış; herkes de buna inanmıştır. Bunlardan birisi de Sultan İbrahim’dir. Ders kitapları bile bu padişahı Deli İbrahim diye anlatır.
14 Nisan 2010 Çarşamba

SULTAN ABDÜLHAMİD TAHTINI NASIL KAYBETTİ?

31 Mart isyanı tarihimizin dönüm noktalarındandır. İttihatçı diktatörlüğüne karşı gerçekleşen isyan, İttihatçılar ile sömürgecilere yaramıştır...
7 Nisan 2010 Çarşamba

ÖRNEK BİR İRTİCÂ(!) HİKÂYESİ: 31 MART

31 Mart 1325’te (1909) patlak veren isyan, çok ciddî neticeler doğurmuştur. Aslında Rumî takvimle 31 Mart, Milâdî 13 Nisana tekabül eder. Ama “31 Mart Vak’ası” diye meşhurdur.
31 Mart 2010 Çarşamba

OSMANLI ORDUSUNDA İMAM VE MÜFTÜ SUBAYLAR

Osmanlı ordusunda subay rütbesinde imam ve müftüler bulunurdu. Mütedeyyin asker ve zâbitler terfi ve mükâfata nâil olur; lâkayt davrananlar orduda barınamazdı. Orduya Peygamber Ocağı denmesinin sebebi de bu idi
24 Mart 2010 Çarşamba

ÇANAKKALE’YE BİR GEÇEN PİŞMAN, BİR GEÇMEYEN!

1915’te şanlı bir müdafaa ile geçit vermeyen Çanakkale Boğazı, 1918’de Osmanlı ordusunun mağlubiyeti üzerine Müttefiklerce geçildi. Bundan 100 sene önce İngilizler bir defa daha Çanakkale’yi geçmişti. Ama nasıl?..
17 Mart 2010 Çarşamba

YARGI REFORMUNU OSMANLI DA YAPMIŞTI

Giderek işlemez hâle gelen asırlık müesseseler Tanzimat devrinde ıslah edilmeye çalışılmıştır. Kelime olarak Tanzimat, zaten kanunlaştırma ve yargı reformunu ifade eder.
10 Mart 2010 Çarşamba

DÜNYA MÜSLÜMANLARININ KALBİ İSTANBUL'DA ATARDI

Halifelik dünya tarihinin en eski müesseselerinden birisiydi. Emperyalizmin önünde engel teşkil etmesi sonunu hazırladı. 3 Mart 1924’te 13 asırlık ömrüyle tarihe gömüldü...
3 Mart 2010 Çarşamba

PADİŞAH KİMİNLE EVLENİR?

Osmanlı Sarayında çeşitli hizmetler gören çok sayıda kız vardı. Bunlardan en iyi yetiştirilmiş olanları padişahlara eş olurdu.
24 Şubat 2010 Çarşamba

MASONLAR DÜNYAYI YER ALTINDAN MI YÖNETİYOR?

Masonlar, dünyayı yer altından idare eden güçlerin lobisi mi? Kafayı çekmek için bir araya gelmiş şık ve zararsız erkekler mi?
17 Şubat 2010 Çarşamba

OSMANLI, BELEDİYELERİ KADILARA EMANET ETTİ

Eskiden şehirlerin belediye işlerini kadılar yürütürdü. Osmanlı hükümeti bu işi ulemadan birine vererek muhtemel çekişmelerin önüne geçmek istemiştir.
10 Şubat 2010 Çarşamba

BİR ORMANDA İKİ ARSLAN OLMAZ!

Sultan Fatih Kanunnâmesi’ndeki kardeş katline dair meşhur madde çok münakaşalar doğuruyor. Kardeş katlinin basit bir polisiye vak’ası olmadığı âşikârdır. Hukukî bir zemine oturtulmuş; ulema tarafından desteklenmiştir.
3 Şubat 2010 Çarşamba

OSMANLILARDA KARDEŞ KATLİ

Kardeş katli, Osmanlı tarihinin hazin sayfalarından birisidir. Ne derece doğrudur? Ne kadar meşrudur? İşe yaramış mıdır?
27 Ocak 2010 Çarşamba

BOĞAZ'I DONDURAN KIŞLAR GERİDE KALDI

Bir zamanlar defalarca İstanbul Boğazı donmuş; İstanbullular yürüyerek karşıya geçmiştir.
20 Ocak 2010 Çarşamba

KÜRTLER NASIL OSMANLI VATANDAŞI OLDU?

Kürtler, Yavuz Sultan Selim zamanında Safevî baskısına girmemek için gönüllü olarak Osmanlı vatandaşlığını seçti. Bundan sonra, mıntıkada asırlarca sürecek sulh ve sükûn devresi başladı...
13 Ocak 2010 Çarşamba

HÂNEDAN VE KUREYŞ

Son asırda İngilizler, Osmanlıların Kureyş’ten olmadığı, dolayısıyla meşru halife sayılmadığı propagandasına girişti. Arap ulemâsı buna direndi. Hatta Osmanlıların Kureyş’ten geldiğini ispatlamaya çalıştı. Haksız da değillerdi...
6 Ocak 2010 Çarşamba

YILBAŞI ve NOEL’DEKİ PUTPEREST GELENEKLERİ

Noel ve Yılbaşı kutlamalarında birçok pagan (putperest) âdetinin tesirini görmek mümkündür. 25 Aralık bir pagan bayramı olduğu gibi, çam ağacı da bir pagan âdetidir...
30 Aralık 2009 Çarşamba

HER ŞEY HİLÂLE BAĞLI

Hicrî takvim, Ay’ın hareketlerine göredir. Güneş takviminden daha doğru ve hassastır. Bu sebeple seyyah ve denizciler için çok elverişlidir...
23 Aralık 2009 Çarşamba

KREMLİN SARAYI'NDA BİR ÇAR GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN

Rus Romanov hanedanının son temsilcilerinden Grandüşes Mariya Vladimirovna, ailesine iade-i itibar aldı. 27 yaşındaki oğlunu tahta hazırlıyor. Ancak tahtın yolu hâlâ biraz uzun ve zahmetli görünüyor. Bir gün Kremlin Sarayı’nda yeni bir çar görürsek şaşırmayalım.
16 Aralık 2009 Çarşamba

HERKESİN MİNÂRESİ KENDİNE

Minâreler, asırlarca Müslüman hâkimiyetinin göklere yükselen sembolüdür.
9 Aralık 2009 Çarşamba

VÂLİNİ SEÇ, VERGİNİ ÖDE, GEREKTİĞİNDE ASKER VER!

Osmanlı döneminde; Kırım, Eflak-Boğdan ve Erdel gibi imtiyazlı eyâletler neredeyse federe devlet gibiydi. Bu yapı, farklı ırk ve dinlere mensup halkları barındıran imparatorluğun uzun müddet yaşamasına imkân verdi
2 Aralık 2009 Çarşamba

DERSİM BİR DAĞ İÇİNDE...

Günlerdir konuşula konuşula Tunceli’nin eski ismi Dersim de herkesin malumu oldu. Kim derdi ki bu küllenmiş hâdise yeniden dillere düşecek...
25 Kasım 2009 Çarşamba

AH ŞU DİYÂNET BÜTÇESİ!

Osmanlılarda devlet, dini korumakla mükellefti. Halkın dinî ihtiyaçları ise yine kendileri tarafından karşılanır; devlet kimseye bu hususta müdahale etmezdi...
18 Kasım 2009 Çarşamba

BABASININ GÖLGESİNDE KALAN PADİŞAH: SULTAN II. SELİM

Büyük insanların çocukları çoğu zaman ne kadar meziyetleri olursa olsun, babalarının göl-gesinde kalmaya mahkûmdur. Sultan II. Selim de kıymetli bir hükümdar olmasına rağmen, Kanunî Sultan Süleyman gibi muhteşem bir hükümdar olan babasının gölgesinde kalmıştır
11 Kasım 2009 Çarşamba

360 DERECE DÖNMEK: SABATAYCILIK VE DÖNMELER

Dönmeler, sayıca az olmakla beraber, pozisyonları itibariyle Osmanlı sosyal ve politik hayatında çok mühim bir yer işgal etmiştir.
4 Kasım 2009 Çarşamba

SANA SELÂM EY OSMANLI SANCAĞI!...

Osmanlılarda padişahın bulunduğu yerde, hânedanı temsilen kırmızı (al) ve devleti temsilen de beyaz (ak) sancak açılırdı.
28 Ekim 2009 Çarşamba

ANADOLU'DA ABBASÎLER

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethedince, Kahire’deki Abbasî halifesi ailesiyle Osmanlı hizmetine girdi ve Hakkâri Sancakbeyliği’ne tayin olundu. Soyundan gelenler arasında çok sayıda ilim ve devlet adamı yetişti. Şarkî Anadolu’da kurulan beyliği, 330 sene hüküm sürdü.
21 Ekim 2009 Çarşamba

ANADOLU'NUN İSTANBUL'U...

Fethedildiği yıllarda nüfusu 50 bini bile bulmayan İstanbul, Anadolu’dan göçler sayesinde büyüdü. Bursalılar Eyüp Sultan’a, Gelibolulular Tersâne’ye, Samsunlular Tophâne’ye, Eğirdirliler Eğrikapı’ya, Konyalılar Aksaray’a yerleşti
7 Ekim 2009 Çarşamba

BABASI BURHANEDDİN EFENDİ'NİN CENAZESİ YURDA SOKULMAMIŞTI

Sultan Abdülhamid Han’ın torunu Ertuğrul Osman Efendi, doğduğu yerde defnedildi. Babası, Burhaneddin Efendi ise kendisi kadar şanslı değildi, cenazesinin İstanbul’a defnine izin verilmeyince Şam’a götürülmüştü.
30 Eylül 2009 Çarşamba

ESKİDEN DÂVÂSI OLAN ÖNCE MÜFTÜYE GİDERDİ

Osmanlılarda müftülerin görüşünü bildiren fetvâ, adaletin tecellisinde çok mühim rol oynardı. Hele şeyhülislâm fetvâsı, bir nevi anayasa mahkemesi kararı idi. Sadece ibâdetlerde değil, boşanmadan alışverişe kadar müftünün verdiği fetvâ ihtilafı çözer; artık nizânın mahkemeye intikaline ihtiyaç duyulmazdı...
23 Eylül 2009 Çarşamba