VAKTİYLE SAKALSIZLARI ADAMDAN SAYMAZLARDI

Bir asır öncesine kadar memur ve zâbitler dışında herkes sakallıydı. Bunlardan da yüksek rütbede olanları mutlaka sakal koyuverirdi. Kırkını geçip de sakal bırakmayana rastlanmazdı.
25 Ağustos 2010 Çarşamba

HÂFIZLIK ESKİ BİR GELENEK

Bizdeki mukabele geleneğinin esası Asr-ı Saadete dayanır. Hazret-i Cebrâil her sene bir defa gelip, o zamana kadar inen âyet-i kerimeleri okur, Hazret-i Peygamber de tekrar ederdi. Buna ‘arza’ denir.
18 Ağustos 2010 Çarşamba

HRİSTİYANLARDA ESKİ YUNAN’DAN KALAN BİR GELENEK: İYİ DRAHOMA=İYİ KOCA

Her kültürde evlilik sırasında taraflar arasında alınıp verilen bir meblâğ vardır. Bunu eski Türklerde erkek kızın ailesine, İslâmiyette erkek kadına, Hristiyanlıkta ise kadın erkeğe verir. Drahoması iyi olan kız, iyi koca bulur
11 Ağustos 2010 Çarşamba

OSMANLI TİCARETİ İNGİLİZ İPOTEĞİNDE

1838 tarihli Baltalimanı Ticaret Anlaşması ile iç ve dış ticaret ecnebi hâkimiyetine geçerek dışa bağımlılık devri başladı. İngiltere, Osmanlı Devleti üzerinde tam bir kontrol elde etti.
4 Ağustos 2010 Çarşamba

NÂMAĞLUP BİR HÜKÜMDAR EMiR TiMUR

Emir Timur, büyük bir cihangirdi. Moğol istilâsının perişan ettiği Türkistan’ı birleştirdi. Çin üzerine sefere çıkarken vefat etti. Çin’i fethetseydi, dünya tarihinin seyri değişirdi.
28 Temmuz 2010 Çarşamba

7 BELDEYE 7 MUSHAF

Bugün Müslümanların elinde bulunan mushaf-ı şerifler, hep Hazret-i Ebû Bekr tarafından kitap hâline getirilen ve Hazret-i Osman tarafından çoğaltılarak yedi ayrı beldeye gönderilen yedi mushaftan kopya edilmiştir
21 Temmuz 2010 Çarşamba

MUSHAF-I ŞERİFİN HİKÂYESİ

Hazret-i Peygamber’in arkadaşları, Müslümanların mukaddes kitabının sonraki nesillere nakledilmesinde çok büyük hizmette bulundu. Kur’an-ı kerîm daha Hazret-i Ebû Bekr zamanında bir kitap hâlinde toplanmıştı.
14 Temmuz 2010 Çarşamba

BİZANS’TAKİ İSLÂM İZLERİ

Müslümanlar'in Bizans ile teması çok eskiye dayanır. O günlerin izlerini Anadolu'nun her köşesinde bulmak mümkündür.
7 Temmuz 2010 Çarşamba

EYÜP SULTAN’DAKi MEZAR KiMiN?

Halife Muaviye’nin 670 yılında İstanbul’u fethetmek üzere gönder-diği 50 bin kişilik orduda, hayatta olan 30 kadar sahabi bulunuyordu. Hâlid bin Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensarî de bunlar arasındaydı.
30 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI PADİŞAHLARI İÇKİ İÇER MİYDİ?

Her şey yaşlı ve afili bir gazete köşe yazarının, “Sultan Hamid rom içerdi. Dedesini defalarca görmüş olan torunundan daha mı iyi bileceğiz?” sözleriyle başladı. Torundan kasıt da o zamanlar hanedan reisi olan Şehzâde Ertuğrul Efendi idi. Gelin görün ki şehzâde, Ağustos 1912 doğumludur. Sultan Hamid, 1918 yılı Şubat ayında vefat etti.
29 Haziran 2010 Salı

BEYNELMİLEL BİR MARŞ

İstiklâl Marşı ne mektepte, ne askerlikte, ne maçlarda, ne solo ve ne de koro olarak rahatça söylenebilmektedir. Peki bu beste ile güfte arasındaki ahenksizlik nereden gelir?
23 Haziran 2010 Çarşamba

HER PADİŞAHA AYRI BİR MARŞ

Geçenlerde bir millî maçta meşhur bir popçu kız İstiklâl Marşı’nı okumaya çalıştı. Hâdise oldu. Millet verip veriştirdi. İyi ama bir millî marşı okumak bu kadar zor mu?..
16 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI ÜLKESİNDE YAHUDİLER

Çoğu Avrupa ülkesinde din hürriyetine, hattâ hayat hakkına bile sahip olmayan Yahudilerin, tarih boyu en rahat ve serbest yaşadıkları yer Osmanlı olmuştu
9 Haziran 2010 Çarşamba

İSRAİL MAZİYİ NE ÇABUK UNUTTU!

İsrail, bir milletin acıları pahasına bir vatan sahibi olmak istiyor. Ama yıldırma siyasetiyle koca bir halkı yok etmek mümkün olmadığı gibi, ıztırap üzerine kurulan saadet de uzun ömürlü olmaz. Bunu en iyi tarih boyunca çok acılar çeken Yahudilerin bilmesi beklenir.
2 Haziran 2010 Çarşamba

OSMANLI'NIN SON ZAFERİ

Osmanlı Devleti’nin kazandığı son zafer 1313 (1897) tarihli Yunan Harbi’dir. Bu harb vesilesiyle yakılan meşhur Dömeke Türküsü bile Çanakkale’ye mâl edilir.
26 Mayıs 2010 Çarşamba

ESKİDEN BIYIKSIZ ERKEK GÖRMEK ÇOK ZORDU

Vaktiyle sakalsız ve bıyıksızlar adamdan sayılmazdı. Sakal rağbetten düştüğü zaman bile bıyık saltanatını korudu. Her bıyığın ayrı bir ismi ve rajonu vardı...
19 Mayıs 2010 Çarşamba

İNGİLTERE'DE OSMANLI MODELİ BİR MEKTEP: ETON KOLEJİ

Eton’a çocuğunu yazdırabilmek için 2 aylıkken sıraya girmek ve senelerce mektep masrafları ödemek üzere servet biriktirmek gerekir.
12 Mayıs 2010 Çarşamba

ECNEBİYE İMTİYAZ ZARURETTİR

Osmanlı Devleti’ne gelen ecnebilerin; can, mal ve dinleri zimmîler gibi teminat altına alınırdı.
5 Mayıs 2010 Çarşamba

EMEKLİLİK TENEŞİRDE!

İslâmiyette emeklilik mefhumu yoktur. Herkes çalışabildiği kadar çalışır. Çalışamayacak hâle gelince, zenginler kendi servetlerini yerler. Fakirler ise sosyal güvenlik imkânlarından istifade ederler...
28 Nisan 2010 Çarşamba

TALİHSİZ BİR PADİŞAH: SULTAN İBRAHİM

Tarihte öyle şahsiyetler vardır ki hakkında uydurma bir senaryo yazılmış; herkes de buna inanmıştır. Bunlardan birisi de Sultan İbrahim’dir. Ders kitapları bile bu padişahı Deli İbrahim diye anlatır.
14 Nisan 2010 Çarşamba

SULTAN ABDÜLHAMİD TAHTINI NASIL KAYBETTİ?

31 Mart isyanı tarihimizin dönüm noktalarındandır. İttihatçı diktatörlüğüne karşı gerçekleşen isyan, İttihatçılar ile sömürgecilere yaramıştır...
7 Nisan 2010 Çarşamba

ÖRNEK BİR İRTİCÂ(!) HİKÂYESİ: 31 MART

31 Mart 1325’te (1909) patlak veren isyan, çok ciddî neticeler doğurmuştur. Aslında Rumî takvimle 31 Mart, Milâdî 13 Nisana tekabül eder. Ama “31 Mart Vak’ası” diye meşhurdur
31 Mart 2010 Çarşamba

OSMANLI ORDUSUNDA İMAM VE MÜFTÜ SUBAYLAR

Osmanlı ordusunda subay rütbesinde imam ve müftüler bulunurdu. Mütedeyyin asker ve zâbitler terfi ve mükâfata nâil olur; lâkayt davrananlar orduda barınamazdı. Orduya Peygamber Ocağı denmesinin sebebi de bu idi
24 Mart 2010 Çarşamba

ÇANAKKALE’YE BİR GEÇEN PİŞMAN, BİR GEÇMEYEN!

1915’te şanlı bir müdafaa ile geçit vermeyen Çanakkale Boğazı, 1918’de Osmanlı ordusunun mağlubiyeti üzerine Müttefiklerce geçildi. Bundan 100 sene önce İngilizler bir defa daha Çanakkale’yi geçmişti. Ama nasıl?..
17 Mart 2010 Çarşamba

YARGI REFORMUNU OSMANLI DA YAPMIŞTI

Giderek işlemez hâle gelen asırlık müesseseler Tanzimat devrinde ıslah edilmeye çalışılmıştır. Kelime olarak Tanzimat, zaten kanunlaştırma ve yargı reformunu ifade eder.
10 Mart 2010 Çarşamba

DÜNYA MÜSLÜMANLARININ KALBİ İSTANBUL'DA ATARDI

Halifelik dünya tarihinin en eski müesseselerinden birisiydi. Emperyalizmin önünde engel teşkil etmesi sonunu hazırladı. 3 Mart 1924’te 13 asırlık ömrüyle tarihe gömüldü...
3 Mart 2010 Çarşamba

PADİŞAH KİMİNLE EVLENİR?

Osmanlı Sarayında çeşitli hizmetler gören çok sayıda kız vardı. Bunlardan en iyi yetiştirilmiş olanları padişahlara eş olurdu.
24 Şubat 2010 Çarşamba

MASONLAR DÜNYAYI YER ALTINDAN MI YÖNETİYOR?

Masonlar, dünyayı yer altından idare eden güçlerin lobisi mi? Kafayı çekmek için bir araya gelmiş şık ve zararsız erkekler mi?
17 Şubat 2010 Çarşamba

OSMANLI, BELEDİYELERİ KADILARA EMANET ETTİ

Eskiden şehirlerin belediye işlerini kadılar yürütürdü. Osmanlı hükümeti bu işi ulemadan birine vererek muhtemel çekişmelerin önüne geçmek istemiştir.
10 Şubat 2010 Çarşamba

BİR ORMANDA İKİ ARSLAN OLMAZ!

Sultan Fatih Kanunnâmesi’ndeki kardeş katline dair meşhur madde çok münakaşalar doğuruyor. Kardeş katlinin basit bir polisiye vak’ası olmadığı âşikârdır. Hukukî bir zemine oturtulmuş; ulema tarafından desteklenmiştir.
3 Şubat 2010 Çarşamba