YER DÖŞEK, YILDIZLAR YORGAN: ÇİNGENELER

Avrupa’da her türlü felâketin sebebi olarak görülen ve sistemli imhâya maruz kalan bir halktı. Böyle iken, Fatih Kanunnamesi’nde, Çingenelerden az vergi alınması, orduya çalışanlardan ise hiç vergi alınmaması emredilmiştir.
3 Ekim 2016 Pazartesi

BİR POST-MODERN DARBE: 28 ŞUBAT KARARLARI

28 Şubat 1997 tarihinde, cumhuriyet tarihinin en enteresan darbelerinden biri yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan ve hükümete dikte ettirilen kararlar, Türkiye’de çok mühim politik, ekonomik ve sosyal değişiklikler doğurdu.
26 Eylül 2016 Pazartesi

OSMANLI PADİŞAHLARI İÇKİ İÇER MİYDİ?

Osmanlı padişahlarının içki içip içmediğini bilmek neredeyse imkânsızdır. Çünki padişahlar, aileleri dâhil, hiç kimseyle beraber yemek yemezlerdi. Hatta buna dair Fatih Kanunnâmesi’nde hüküm bile vardır.
22 Eylül 2016 Perşembe

“SENİN ÇOCUKLAR İŞİ BİTİRDİ!” - 12 EYLÜL 1980 DARBESİ

12 Eylül askerî darbesinin olduğu gece, ABD Güvenlik Konseyi’nin Türkiye masası şefi, ABD Başkanı Carter’a Damdaki Kemancı filmini izlerken, ‘Senin çocuklar işi bitirdi’ demişti.
19 Eylül 2016 Pazartesi

12 MART 1971 DARBESİ

12 Mart 1971’de ordunun komuta kademesi müşterek imza ile memleketi kaosa sürüklemekle itham ettiği hükümete bir muhtıra verdi. Muhtıra mecliste okunurken muhalefetteki CHP’liler alkışladılar...
5 Eylül 2016 Pazartesi

"Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" - 27 MAYIS 1960 DARBESİ

Cumhuriyet kurulduğunda, iyi-kötü 1908’den beri devam eden bir demokrasi vardı. Şark İsyanı bahanesiyle partiler kapatıldı; basın sansür edildi ve demokrasi mezara gömüldü. 1946 yılında başlayan 2.demokrasi tecrübesi ise 27 Mayıs 1960 darbesi ile sona erdirildi.
29 Ağustos 2016 Pazartesi

Halka Suni Teneffüs - DEMİRKIRAT (DEMOKRAT PARTİ)

Aynı kadroların idare ettiği meşrutiyet devri de sayılırsa, memleketi neredeyse 40 senedir demir yumrukla idare eden Tek Parti, iktidarı kolay kolay devreder miydi? Nitekim çokları demokrasi ve çok partili hayatı, Tek Parti’nin muhaliflerini ortaya çıkarmak üzere kurduğu bir komplo olarak gördü. Yanılmadıkları 27 Mayıs 1960 darbesi ile ortaya çıktı.
22 Ağustos 2016 Pazartesi

ŞAMAN KİME DENİR? ŞAMANİZM NEDİR?

Selçukluları, hatta ilk Osmanlıları şaman diye tanıtıp; Türklerin dünya tarihindeki parlak isminin arkasında Müslümanlığın en mühim âmillerden biri olduğu gerçeğini saklamak isteyenler vardır.
15 Ağustos 2016 Pazartesi

LOZAN: KİMİN HEZİMETİ? KİMİN ZAFERİ?

Her ulus-devlet, kurucu antlaşmaya kutsiyet atfettiği gibi, Lozan Antlaşması da ‘Osmanlı’nın küllerinden doğan yeni devletin kurucu vesikası’, adeta bir mukaddes metindir. Halbuki antitezi olan Sevr Antlaşması ile arasındaki farklar hiç de fazla değildir.
8 Ağustos 2016 Pazartesi

LOZAN’A GİDEN YOL

Lozan’da Türk tarafının görüşmeleri, İngiliz ve Fransızların kontrolündeki telgraf hatlarından geçiyordu. Hatta şifreleri karşı tarafça çözülüyordu. Türk heyetinin elinde kırmızı çizgilere dair 14 maddelik talimatname vardı. Acaba ne kadarını koparabileceklerdi?
1 Ağustos 2016 Pazartesi

MODERN DARBELERİN PROVASI: KULELİ VAK’ASI

Yakın tarihimizde pek bilinmeyen, bilenlerin de mahiyetini hâlâ tam anlayamadığı bir darbe teşebbüsü vardır. Asker ve ulemadan 41 kişi, Sultan Abdülmecid’i devirip öldürmek üzere gizli bir komite kurdular.
25 Temmuz 2016 Pazartesi

DARBELERLE GEÇEN ÖMRÜ DERBEDERİMİZ

İktidar her zaman çoklarının gözünü kamaştıran bir hayal ve erişmek için icabında her yola başvuracakları bir emel olmuştur. Tarih, bu emele kavuşmak için icabında her vasıtanın kullanıldığı darbe teşebbüsleriyle doludur.
17 Temmuz 2016 Pazar

SULTANLARIN ŞAHI ZEKİYYE SULTAN

Sultan Hamid’in kızlarından Zekiyye Sultan’ın sarayda başlayıp, köhne bir otel odasında tamamlanan hayatı acıklı bir ibret hikâyesidir. Iztırabı, ölünce de bitmemiştir.
11 Temmuz 2016 Pazartesi

RAMAZAN GECELERİNİN ZİYNETİ: TERAVİH NAMAZI

Ramazan ayının en mühim hususiyetlerinden birisi terâvih namazıdır. Hazret-i Peygamber ve eshâbı kılmış, asırlarca bütün Müslümanlar da onları örnek almıştır.
27 Haziran 2016 Pazartesi

KUR’AN-I KERİM NASIL MUSHAF HÂLİNE GETİRİLDİ?

Hazret-i Peygamber’in arkadaşları, Müslümanların mukaddes kitabının sonraki nesillere nakledilmesinde çok büyük hizmette bulundu. Kur’an-ı kerîm daha Hazret-i Ebû Bekr zamanında bir kitap hâlinde toplanmıştı. İşte mushaf böylece meydana gelmiştir.
20 Haziran 2016 Pazartesi

“ORUÇ, SİZDEN ÖNCEKİLERE DE FARZ KILINDI”

Çok kimse şimdiki gayrimüslimlere bakarak, orucu sadece Müslümanlığa has bir ibadet zanneder. Halbuki önceki dinlerin hepsinde oruç vardı. Ancak şartları ve şekli farklıydı.
13 Haziran 2016 Pazartesi

RAMAZAN AYININ HAVASI BİR BAŞKADIR

Ramazan’ın diğer aylara benzemeyen bir havası vardı. Bu havayı veren, tantanalı iftar sofraları, coşkulu terâvih namazları ve câmileri hınca hınç dolduran halk idi.
6 Haziran 2016 Pazartesi

YAHUDİLER ARASINDA AYKIRI BİR TOPLULUK: KARAİLER

Bir grup Yahudi, hahamların yazdığı dinî metinlere karşı çıktı. Yalnızca Tevrat’ın esas alınması gerektiğini müdafaa etti. Bunlara Karai denir. Bunlardan Kırım’da yaşayanları arasında bazı Türkler de vardır.
30 Mayıs 2016 Pazartesi

Osmanlı vakıf medeniyeti… - “KANADI KIRIK LEYLEKLERE VAKIF”

Osmanlılar, vakıflar kurarak Hazret-i Peygamber’in hadisindeki müjdeye kavuşmak istemiş, isimlerini ebedîleştirmiştir. Devlet de pek çok amme hizmetini, vakıflar yoluyla yerine getirmiştir. Bu devirde çok enteresan vakıflara rastlanır.
23 Mayıs 2016 Pazartesi

19 MAYIS 1919 NEYİN BAŞLANGICIDIR?

M. Kemal Paşa’nın hatıraları ve inkılapların müdafaası mahiyetindeki Nutuk, “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım” diye başlar. Bu tarih, resmî inkılap tarihi sistematiğinde Ankara hareketinin başlangıcı sayılır.
16 Mayıs 2016 Pazartesi

ÖLÜMDEN BAŞKA HER DERDİN DEVÂSI VAR!

Şark dünyasında eskiden beri tıb ileri; tabiblik mesleği de revaçtaydı. Müslüman doktorlar, VII. Asırda göz ameliyatları yapardı.
9 Mayıs 2016 Pazartesi

AVRUPA’DA FES MODASI

Osmanlıların son asırda milli serpuşu olan fese, Avrupalılar da hayran oldu. Genç-yaşlı demeden çoğu başına geçirdi. Fes, “Türk mavisi” adıyla moda hâlini aldı.
2 Mayıs 2016 Pazartesi

KÛTÜLAMÂRE Mİ? ÇANAKKALE Mİ?

Irak cephesindeki Kûtülamâre muharebelerinde İngiliz birlikleri esir edildi. Cihan Harbi'nin Çanakkale ile beraber yüz akı sayılır.
25 Nisan 2016 Pazartesi

OSMANLI HÂNEDANI ve DİNDARLIK

Osmanlı hânedanı, bir medrese ciddiyeti ve tekke ağırbaşlılığı içinde din ve geleneklere sıkı sıkıya bağlı bir hayat sürmüştür. Tarihte hiçbir Müslüman hânedan, bu cihetten Osmanlı sarayı ile mukayese edilemez.
18 Nisan 2016 Pazartesi

SULTAN AZİZ’E YAPILANLARIN ÂHINI KİM ÇEKİYOR?

Tarih boyunca padişahların tahttan indirilmesi için alınan fetvâların hemen hepsi düzmece sebeplere dayanır. Ama darbeciler, halkı yapılan işin meşru olduğuna ikna edebilmek için fetvâ lâzım olduğunu iyi bilirler.
11 Nisan 2016 Pazartesi

UYAN SULTAN AZİZ UYAN KAN AĞLIYOR BÜTÜN CİHAN

1876’da Sultan Aziz’i tahttan indirenler çeşitli propagandalarla halkı iknâya çalışmış; ama halk, yaktığı ağıtlarla mazlum padişaha olan sevgisini her zaman dile getirmiştir.
4 Nisan 2016 Pazartesi

HOLODOMOR: BİR HALK AÇLIKLA NASIL HİZAYA GETİRİLİR?

Çeşitli nehirlerin suladığı dümdüz arazilerden müteşekkil, iklimi mutedil Ukrayna, dünyanın tahıl ambarlarından biri olarak bilinir. Ama yakın tarihin en dehşetli açlığı da yine bu bereketli mıntıkada cereyan etmiştir.
21 Mart 2016 Pazartesi

HAREM AŞK YUVASI DEĞİL, BİR MEKTEP İDİ...

Harem, kızlara lüzumlu ve faydalı malumatın verildiği, görgü kazandırıldığı bir irfan yuvasıdır. Avrupa elitlerinin kızlarını gönderdiği leydiler mektebinin bir benzeridir.
14 Mart 2016 Pazartesi

MALTA'DA HÂLÂ OSMANLI İZLERİ YAŞIYOR

Maltız keçisi, maltız ocağı, Malta eriği, malta taşı, Malta humması, Malta sürgünleri, Malta şövalyeleri... Lisanımızda Malta’ya dair çok hâtıra var. Malta da Türkleri unutmuş değil.
7 Mart 2016 Pazartesi

BAHARI MÜJDELEYEN CEMRE

Şubat ayında cemreler, birbirini ardına havaya, suya ve toprağa düşer. Hava ısınmaya başlar. Kışın sonunu haber verir. Baharı müjdeler. Peki, cemre nedir? Nereye düşer?
29 Şubat 2016 Pazartesi