Beynelmilel hukuk nazara alındığında kaybedilen Müslüman beldelerindeki Osmanlı bakiyesi vakıfların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi veya şahıslara ircası talep edilebilir mi?
Bunlar tek tek milletlerarası muahedelerle tanzim edilir. Osmanlı Devleti, kaybettiği topraklarda yaşayan müslümanların dini işleri için ve vakıfların devamı için hususi hükümler koyardı. Buradaki müslümanların halifelikle irtibatı bu vesileyle devam ederdi. Edilmezse bir görüşe göre yeni devlete ait olur, bir görüşe göre hususi mülke girdiği için devam eder. Ancak takdir edersiniz ki hiçbir devlet böyle hazır bir serveti kaçırmak istemez. Lozan Muahedesi’nin 60. maddesinde Padişah ve Hazine-i Hassa tarafından kurulan akabinde devletçe el konulan vakıfların mülklerinin işgalci devletlere meccanen teslimi hükme bağlanmış; ama şahıslar tarafından kurulan vakıflar hakkında hüküm yoktur. Uşi Muahedesi’nde olduğu gibi bu müesseseler kaybedilen topraklarda resmen tanınmıştır.


7 Eylül 2023 Perşembe
Alakalı Başlıklar