Bayezid kelimesinin Ba-yezid yani Yezid değil manasına geldiği iddiası hakkında ne dersiniz?
Bayezid kelimesinin Ebu Yezid’den geldiği katidir. Ebu Yezid, Muaviye’nin lakabıdır. Tarihte Ebu Yezid ismini taşıyanlara Bayezid denmiştir. Bayezid-i Bistami bunlardandır. Araplarda avam lisanında Ebu kelimesinin elif’i düşer. Mesela Ebu Medyen’e Mağripliler, Cezayirliler Bumedyen der. Bâ, Farsça ile demektir. Bâyezid Yezid ile (beraber) demektir. Nefy edatı değildir. Önüne gelen kelimeyi menfi (negatif) yapmaz. Bunu iddia edenler ya câhil, ya ahmak, ya da suiniyetli olsalar gerektir. Emevileri ve Halife Yezid’i tanımadıkları gibi, yanlış ön kabullerle ve basit yakıştırmalarla bazı yerlere şirin görünmeye çalıştıkları anlaşılmaktadır. Nitekim Sultan Çelebi Mehmed Han'ın sandukası üzerinde yazan ismi şöyledir: "es-Sultan Muhammed bin es-Sultân el-mağfûr Ebî-Yezîd bin Murâd Hân." Bayezid ismi Yezîd'in babası manasına gelen Ebî-Yezîd ismidir. 600 yıllık sandukada görülebilir.


17 Ocak 2024 Çarşamba
Alakalı Başlıklar