Bir kimse her namazdan sonra tesbih çekeceğim diye yemin etse, senelerce çoğunda çekmese ne lazım gelir?
Tesbih çekmediği her vakit için yemin keffareti verilir. Nitekim İbni Abidin’de diyor ki, “Yemin müteaddit olursa keffaret de müteaddit olur. İmam Muhammed’e göre yeminlerin keffaretleri çok olduğunda, keffaretler tedâhul edip (iç içe geçip) bir keffaret hepsine kifayet eder. Muhtar olan kavil de budur.” Başka yerde de diyor ki, Vallahi her vitri kılacağım” dese, her kılmadığında keffaret gerekiyor. Küllemâ (her) kelimesi ile kurulan yemin, tercih edilen kavle göre hâl için olur. Yani tek keffaret verilir. Her yemini bozuldukça başka yemin münakid olur (kurulur) diyen kavil de vardır.” Birinci kavil, İmam Muhammed ve Hanbelîlere aittir. İkinci kavil ise Şeyhayn ve Mâlik ve Şâfiî mezhebinin kavlidir. Elfıkhu Alel Mezahibil Erbaa'da diyor ki, “Yeminler birden fazla olunca her biri için ayrı keffaret verilir. Hanefî,  Mâliki ve Şâfiîde böyle. Bir kavilde iç içe girerler, keffaretleri birden fazla olmaz. Bu İmam Muhammed'in görüşüdür. Hanbelîde de böyledir. Ancak İmam Muhammed’in kavli bir sözle aynı hususa birkaç yemini veya faklı sözlerle aynı işe yemine dairdir. Nitekim Şeyh Bedreddin, Teshîl’de diyor ki: “Filan ve filan kimselerle konuşmayacağına yemin eden kimse, her ikisi ile de konuşsa tek bir keffaret kâfi gelir.
14 Eylül 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar