Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Bir kitapta, Sultan Süleyman Kanunî, İstanbul’a su getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi’nin kendisine, şeriata aykırı kanunları Avrupa’dan getirdiğin için, İstanbul’a öyle bir b... s... ki, o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizleyemez dediğini okudum. Böyle bir hâdise vâki midir?
Bu sözde bir yanlışlık olsa gerektir. Kanuni Sultan Süleyman, her işinde fetva alırdı. Padişahların kanun yapması zaten meşrudur. Kanuni Sultan Süleyman, kendisinden önceki ve sonraki padişahlar gibi çok kanun yapmıştır. Bunlar, şeriatın boşluk bıraktığı yerlerdedir ve şeriata aykırı değildir. Zenbilli gibi ilmiye sınıfının en yüksek mertebesine ulaşmış bir âlimin böyle câhilce ve terbiyesizce konuşması düşünülemez. Aklı başında biri de bunu söylemez. Doğru olup olmaması bir yana rivayetin aslı şudur: Sultan Süleyman’ın yeniçerilere vermiş olduğu salahiyet hakkında reisülküttab Hayri Efendi’nin, sonradan kendisi de reisülküttab olan kardeşi Şeyda Efendi, bir mecliste Süleyman Han hazretlerinin hayratından bahsolunurken, cevaben, Sultan Süleyman’ın hayrı şerrine mukabil olamaz. Çünki icad etmiş olduğu yeniçeri kazuratını, getirmiş olduğu Kırkçeşme suları tathir edemez, demiştir. (Raif Yelkenci, Mevlânâ’ya Dair, Tarih Mecmuası, Kasım 1972, 78)


20 Ekim 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar