Abbasi darbesi sırasında Emevi halifelerinin kabirlerinin tahrip edildiği doğru mudur?
Abbasi darbesi sırasında Muaviye bin Ebi Süfyan ile Ömer bin Abdilaziz’inkiler hariç Emevi halifelerinin kabirleri tahrip edildiği rivayet edilir. Şimdi kabirlerin içi boş mudur, bilinmez. Mazide kabir tahribi, mezarı açıp kemikleri yaktırmak gibi sevimsiz fiillere rastlanır. Tarihte nedense ölüden de intikam almak her devirde rastlanabilir bir şeydir. Sağlıklı psikoloji zor bulunur bir nesnedir. Safevilerin, İmam Ebu Hanife’nin, Karamanoğlu Mehmed’in dayısı Yıldırım Sultan Bayezid’in kabrini ateşe vermeleri, Friedrich Barbarossa'nın Selçuklu sultanları ve kale dışındaki müslüman mezarlığını ateşe verdirmesi, hastalıklı bir ruh halinin tecellisidir. Bunlar ölünün ruhunu incitse bile, Allah sevdiklerine bunu hissettirmez. Hicretin 3. senesinde (625) bazı Kureyş müşrikleri Uhud Gazvesi için Mekke’den Medine’ye giderken Ebvâ’da konakladıklarında, Bedir’de katledilen yakınlarının intikamını almaya teşvik için ve icabında esirlere karşı fidye olarak kullanılmak üzere Hazret-i Âmine’nin mezarını açıp kemiklerini yanlarında götürme fikrini ortaya attılar. Ancak o zaman hidayete gelmiş bulunmadığı halde, her zaman asalet ve mertlik timsali olan Ebu Süfyân, bunu yanlış bularak reddetti. (Vâkıdî, Belâzürî)


22 Kasım 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar