Emir Timur’un, Sultan Bayezid’i esir ettiğinde, onu tahkir için Sırp prensesi olan zevcesine sakilik yaptırdığı doğru mudur?
Emir Timur’un, Sultan Bayezid’e hürmet ettiği kaynaklarda geçiyor. Onu tahkir ettiğine dair iddialar uydurmadır. Zaten harbi kaybetmek, memleketinin parçalandığını görmek Sultan’a kafi derecede ağır gelmiştir. Sakilik hadisesi doğru ise, bunun izahı şöyle olabilir: Timurlularda (ezcümle göçebe cemiyetlerde) harem-selamlığa pek ihtimam edilmezdi. Nitekim Kastilya elçisi olarak Timur’a gelen Clavijo denk geldiği bir düğünde Timur’un bütün hanımlarını gördüğünü anlatır. Bunlardaki ananeye göre ziyafetlerde kadın, kocasına hizmet eder. Emir Timur, prensesi Sultan Bayezid’e hizmet etmesi için çağırmıştır. Fakat onca erkeğin arasına zevcesinin getirilmesi Padişah’ın haysiyetine dokunmuştur. Kim olursa olsun tarihi şahsiyetler hakkında söylenen lehte ve aleyhte rivayetleri tahlil etmek şarttır. Bunlar mübalağalı olabilir, kasıtlı veya kasıtsız tahrifler ihtiva edebilir. Emir Timur hakkında da böyledir. Bütün güçlü ve otoriter şahsiyetler hakkında menfi propaganda yapılmış, öte taraftan bunlar gücü sebebiyle mübalağa ile göklere çıkarılmıştır. Enzilu’n-nâse menâzilehüm, insanları yerli yerine oturtunuz hadis-i şerifi rehber olmalıdır.


6 Eylül 2022 Salı
Alakalı Başlıklar