Ebu Hanife bir meseleyi içtihadıyla çözdükten sonra, İmameyn neden onun fetvalarına aykırı içtihatlarda bulunmuştur?
Her müctehid, kendi ictihadına uyar. İslâmiyette fikir hürriyeti vardır. İmam Ebu Hanife her zaman talebelerinin kendisine körü körüne uymasını men etmiş; onları kendi ictihadlarını yapmaya sevk etmiştir. Onlar da hocamıza muhalif ne söylemiş isek, ondan işittiğimize göre söyledik demişlerdir. İlimde talebenin hocasına mutlaka tâbi olması icap etmez. Yoksa ilim inkişaf edemez. Hanefî mezhebi yalnızca Ebu Hanife’nin ictihadlarından teşekkül etmez. İmameyn denilen Ebu Yusuf, Muhammed Şeybani, hatta Züfer ve Hasan bin Ziyad'ın ictihadlarının mecmuu Hanefî mezhebi demektir.


30 Temmuz 2021 Cuma
Alakalı Başlıklar