Bir ansiklopedide Hazret-i Muaviye ve sonraki Emevi halifelerinin irade hususunda cebr telakkisine sahip olduğu söylenmektedir. Ne dersiniz?
Hepsi Ehl-i sünnet idi. Mutezile itikadına sahip Şia ile mücadeleleri sebebiyle böyle zannedilmiş olabilir. Nitekim amel imandan cüz değildir dediği için İmam Ebu Hanife’yi bile Mürcie bid’at fırkasına nispet eden cahiller olmuştur. Bahsettiğiniz ansiklopedinin bazı maddeleri tarafgir veya noksan yazılmıştır.


13 Haziran 2021 Pazar
Alakalı Başlıklar