İslâm Devleti’nin ilk başlarında ekseriyetle asker menşeli kişilere idari vazifeler verilmiyor. Bunun hikmeti nedir?
Cenab-ı Peygamber, bilhassa Hazret-i Ömer, asker menşeli zâtlara, askerlerin sert mizacı sebebiyle idari vazifeler vermeyi tercih etmezdi. Halid bin Velid, Sa’d ibni Ebi Vakkas gibi. Bu, onların şeref ve meziyetlerine elbette halel vermez.
29 Mart 2021 Pazartesi
Alakalı Başlıklar