Tecdid-i iman ve tecdid-i nikâh nasıl yapılır?
Evvela 3 defa istiğfar edilir. Yani “Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah elazîm ellezî lâ ilâhe illâ hû elhayyelkayyûme ve etûbü ileyh, tevbete abdin zâlimin li-nefsihi la yemlikü li-nefsihi mevten ve lâ hayâten ve lâ nüşurâ” okunur. Sonra şöyle söylenir:

“Ya Rabbi! Hin-i bülugumdan bu ana gelinceye kadar, İslam düşmanlarına ve bidat ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk itikadlarıma ve bidat, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum, bir daha böyle yanlış inanmamağa ve yapmamağa azm, cezm ve kasd eyledim. Peygamberlerin evveli Âdem aleyhisselâm ve âhiri bizim sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmdır. Bu iki Peygambere ve ikisi arasında gelmiş geçmiş Peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır. Bildirdikleri doğrudur. Âmentü billah ve bi-mâ câe min indillah, alâ murâdillah ve âmentü bi-Resulillah ve bi-mâ câe min indi Resulillah alâ murâdi Resulillah. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel-yevmil-âhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel-ba’sü ba’del-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne ve'n-nikâhe tecdîden bikavli lâ ilâhe illallah muhammedür resûlullah. Öteden beri nikahım altında bulunan zevcemi onun tarafından vekaleten ve tarafımdan asaleten hazır bulunan Müslümanların şahitlikleriyle kendime tezviç eyledim” İki şahit huzurunda okursa, onlar da işitirse, evvelce zevcesinden her ne zaman nikâhı bozulursa, onu tekrar nikâhlamak üzere vekâlet almışsa, nikâh da yenilenmiş olur.
25 Aralık 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar