Duhan suresinin “Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık” mealindeki 38. âyeti ile En’am suresinin “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir” mealindeki 32. âyetini nasil idrak etmeliyiz?
Her ikisinde de dünya hayatını oyun ve eğlence ile geçirmemek lazım geldiği; âhiret için çalışmak lazım geldiği beyan buyuruluyor. İki âyet de delâlet cihetiyle birbirinin aynısıdır. Mesela Kurtubî’de anlatıldığı üzere, birincide açık ikaz vardır. İkincide, ehl-i dünyanın, dünya hayatını ancak böyle gördüğünü, halbuki öyle olmadığını delalet yoluyla beyan buyuruyor. Meal okumanın mahzurunu buradan da anlamalıdır.


20 Haziran 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar