Peygamber Efendimizden evvel Araplar arasında Muhammed ismi var mıydı?
Tabiun ulemasından Said bin Müseyyib der ki: Araplar kendilerinden Muhammed isminde bir peygamber gönderileceğini ehli kitaptan işitmişlerdi. Onun için peygamber olması ümidiyle oğullarına Muhammed ismini verirlerdi. Mesela Beni Temim’den Muhammed bin Süfyan vardır. İslâmiyetten evvel yaşamış; Hristiyanlığa girmiş; papaz olmuştur. Beni Süleym’den Zekvan oğullarından Muhammed Bin Huzai vardır. Yemen hükümdarı Ebrehe bunu Yemen’e götürmüştü. Orada Hristiyanlık dininde öldü. Beni Süleym’den Muhammed Cüşeni var. Muhammed Üseydi var. Muhammed Fukaymi var. Muhammed bin Berr el-Kenani var. Muhammed bin Humran bin Malik el-Cu’fi var. Beni Cahcaba’dan Muhammed bin Ukbe var. Muhammed bin Hirmaz et-Temim var. Evsilerden Muhammed bin Mesleme el-Ensari var.
2 Mart 2020 Pazartesi
Alakalı Başlıklar