İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?
İman-İtikad:
 • Kadızade Ahmed Efendi - Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi)
 • İmam Birgivî - Birgivî Vasiyetnamesi (Cevheretü’l-Behiyye) (Bedir Yayınevi)
 • Mevlana Hâlid - İman ve İslâm (İtikadname) (Hakikat Kitabevi)
 • Ömer Nasuhi Bilmen - Muvazzah İlmi Kelam
 • Ömer Nasuhi Bilmen - Eshabı Kiram Hakkında Müslümanların Temiz İtikadları
 • Hüseyn Hilmi Işık  - Seâdet-i Ebediyye
İbadet-Fıkıh:
 • Halebî İbrahim Efendi - Mülteka’l-Ebhur
 • Muhammed Esad - Dürr-i Yekta (Berekat Yayınevi)
 • Hacı Zihni Efendi - Nimet-i İslâm (Salah Bilici Kitabevi)
 • Ahmed Zühdi Paşa - Mecmua-yı Zühdiyye (Fazilet Yayınevi)
 • Kutbüddin İznikî - Mızraklı İlmihal (Hakikat Kitabevi)
 • İmam Şa’ranî - Mizanü’l-Kübrâ (Berekat Yayınevi)
 • Seyyidalizade Yakub - Şir’atü’l-İslâm (Berekat Yayınevi)
 • Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih ve Şerhi
Ahlâk-Tasavvuf:
 • İmam Gazalî - Kimya-yı Seadet (Bedir Yayınevi)
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı - Marifetname (Bedir Yayınevi)
 • Ahmed Faruk Serhendî - Mektubat (Hakikat Kitabevi)
Tarih-Siyer:
 • İmam Kastalanî - Mevahib-i Ledünniye (Hikmet Neşriyat)
 • Altıparmak Mehmed Efendi - Peygamberler Tarihi (Mearicü’n-Nübüvve) (Berekat Yayınevi)
 • Nişancızade Mehmed Efendi - Mir’at-ı Kâinat (Berekat Yayınevi)
 • Ahmed Cevdet Paşa - Kısas-ı Enbiya (Bedir Yayınevi)
 • Yılmaz Öztuna - Büyük Türkiye Tarihi (Hayat veya Ötüken Neşriyat)
 • Thomas Walker Arnold - İntişar-ı İslam Tarihi
 • Will Durant - İslam Medeniyeti
 • Kadir Mısıroğlu - Hilafet
27 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar