İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?
İman-İtikad:

Kadızade Ahmed Efendi - Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi)

İmam Birgivî - Birgivî Vasiyetnamesi (Cevheretü’l-Behiyye) (Bedir Yayınevi)

Mevlana Hâlid - İman ve İslâm (İtikadname) (Hakikat Kitabevi)

Ömer Nasuhi Bilmen - Muvazzah İlmi Kelam

Ömer Nasuhi Bilmen - Eshabı Kiram Hakkında Müslümanların Temiz İtikadları

Hüseyn Hilmi Işık  - Seâdet-i Ebediyye

Türpüştî Risalesi - Damra Yayınevi

İbadet-Fıkıh:

Halebî İbrahim Efendi - Mülteka’l-Ebhur

Muhammed Esad - Dürr-i Yekta (Berekat Yayınevi)

Hacı Zihni Efendi - Nimet-i İslâm (Salah Bilici Kitabevi)

Ahmed Zühdi Paşa - Mecmua-yı Zühdiyye (Fazilet Yayınevi)

Kutbüddin İznikî - Mızraklı İlmihal (Hakikat Kitabevi)

İmam Şa’ranî - Mizanü’l-Kübrâ (Berekat Yayınevi)

Seyyidalizade Yakub - Şir’atü’l-İslâm (Berekat Yayınevi)

Ahlâk-Tasavvuf:

İmam Gazalî - Kimya-yı Seadet (Bedir Yayınevi)

Erzurumlu İbrahim Hakkı - Marifetname (Bedir Yayınevi)

Ahmed Faruk Serhendî - Mektubat (Hakikat Kitabevi)

Tarih-Siyer:

İmam Kastalanî - Mevahib-i Ledünniye (Hikmet Neşriyat veya Hakikat Kitabevi)

Altıparmak Mehmed Efendi - Peygamberler Tarihi (Mearicü’n-Nübüvve) (Berekat Yayınevi)

Nişancızade Mehmed Efendi - Mir’at-ı Kâinat (Berekat Yayınevi)

Ahmed Cevdet Paşa - Kısas-ı Enbiya (Bedir Yayınevi)

Asım Köksal - İslâm Tarihi

Yılmaz Öztuna - Büyük Türkiye Tarihi (Hayat veya Ötüken Neşriyat)

Ziya Nur Aksun - Osmanlı Tarihi

Thomas Walker Arnold - İntişar-ı İslam Tarihi

Will Durant - İslam Medeniyeti
27 Nisan 2012 Cuma
Alakalı Başlıklar