Velime, zifaftan sonra mı, önce mi verilir?
Düğün yemeği vermek müstehab veya vâcibdir. İcabet de böyledir. Ne zaman verileceğinde de ulema ihtilaf etmiştir. Kimine göre zifaftan sonra; kimine göre zifaftan önce; kimine göre akit esnasında verilir. Mâlikîler birinciyi, Hanbelîler Şâfiî ve Hanefîler ikinciyi, Hanbelîler üçüncüyü tercih etmektedirler.
24 Ağustos 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar