Peygamber Efendimizin mensup olduğu kabilenin aslen Arap olmayan fakat sonradan Araplaşan bir kabile olduğu doğru mudur?
Resulullah’ın onbirinci babası Fihr, Kureyş diye de bilinir. Nuh aleyhisselamdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere Arab-ı Bâide denir. Âd, Semûd ve Amâlika bunlardandır. Hûd aleyhisselâm Âd kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semûd kavmine gelmişlerdir. Hepsi Sam soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemen’e yerleşen Kahtan evlâdlarına Arab-ı Âribe denir. Bunlar Yemen’de Himyer devletini kurdu. Bu devlet çökünce, önce Habeşliler, sonra İranlılar Yemen’e vâli tayin ettiler. Etrafa dağılan Himyerîlerden Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri meydana geldi. Şam tarafına gelenler, Gassan devletini kurup Hıristiyan oldular. Irak’a gelenler Hire devletini kurdu. İsmail aleyhisselâmın oniki evladının Arab-ı Âribe ile karışmasından Arab-ı Müsta’ribe meydana geldi. Arablar, İslâmiyet'ten sonra yabancılarla karıştı. Lisanları değişerek Arab-ı Müsta’cime meydana geldi. Arab-ı Müsta’ribe’den Beni Adnan ve bunlar arasında da Mudar ve Rebia kabileleri meşhur oldu. Beni Mudar’dan Kenane, Kureyş, Hevâzin, Sakif, Temim ve Müzeyne kabileleri meydana geldi. Bunlardan Kureyş; Mekke’de yerleşmekle ayrıca şeref kazandı. Kureyş kabilesi de, Hâşimî, Emevî, Nevfel, Abdüddâr, Esed, Teym, Mahzum, Adiy, Cumah ve Sehm adında on kola ayrılmıştı.
30 Temmuz 2019 Salı
Alakalı Başlıklar