Birisi rüyasında Allahü teâlâyı gördüğünü söylese ne lâzım gelir?
Ehl-i sünnet itikadına göre rüyada Allahü teâlâyı görmek câizdir. Ekseriyet keyfiyetsiz, cihetsiz ve şekilsiz olarak Allahü teâlâyı rüyada görmenin câiz olduğuna hükmetmiştir. İmam-ı A’zam Ebû Hanife hazretlerinin “Rüyada 99 kere rabbimi gördüm” dediği rivayet edilmiştir. Ahmet bin Hanbel hazretleri de “Rabbimi rüyamda gördüm. Ya Rabbi sana yaklaşanlar ne ile yaklaşır, diye sordum. Benim kelâmım ile ya Ahmed, buyurdu. Anlayarak mı, anlamayarak mı, diye tekrar sordum. Anlasa da, anlamasa da, cevabını verdi” buyurdu. Peygamber Efendimizden de “Rüyada rabbimi gördüm” dediği rivayet edilmiştir. Selef-i sâlihînden birçok kişiden de bu makamda, bu tarzda sözler nakledilmiştir. Bu rüyada görme, iyi kimseler için vuku bulan bir nevi rüyettir; kendi ihtiyarı ile olmaz. (Fıkhı Ekber Şerhi)
2 Kasım 2018 Cuma
Alakalı Başlıklar