Mehmed isminin Muhammed ismi ile alakası var mıdır?
Muhammed ile Mehmed eski haflerle aynı yazılır. Halk lisanına tabii ses uyumu sebebiyle Mehemmed olarak geçmiş ve asırlarca böyle söylenmiştir. Harekeli metinlerde veya ecnebilerin Latin harfleriyle veya Eremnilerin kendi alfabelerinde üç hece ile Mehemmed yazılıdğı vakidir. Latin harflerinin kabulünden sonra Mehmet şeklinde yazılması adet olmuştur. Halktan çoğu yaşlıların Mehemmed şeklinde telaffuz ettiğine şahidim.


5 Nisan 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar