Müslüman Araplar, umumiyetle Ehli Sünnet midir, yoksa Vehhabi midir?
Arablar arasında Ehli sünnet mezhebleri ekseriyettedir. Arapların ekseriyeti Şâfiî, sonra Mâlikî (Kuzey Afrika), sonra Hanbelîdir. Suriye çevresinde Hanefî olanlar da vardır. Irak ve Lübnan’da Şiîlere; Umman ve Bingazi’de Hâricîlere de rastlanır. Arabistan’da Vehhabîler hâkim olmakla beraber, halk arasında hakiki Vehhabî azdır. Ama Vehhabî olmayanlarda da câhillik sebebiyle Vehhabî itikat ve amelleri görülmektedir.


23 Mayıs 2017 Salı
Alakalı Başlıklar