Tasavvuf ehemmi mühime tercih etmektir. (Seyyid Abdülhakim Arvasi) Üç nişan olur velîlerde, demiş, erbâb-ı dil, biri ol ki, görenin gönlü ona mâil olur. Onun ikinci nişânı, oldur ki, iyi bil, her ne dese, dinleyenler, sözüne kâil olur. Üçüncüsüne gelince, cümle a’zâsı anın, şer’ ile âdâb ile, her zemân, âmil olur.

12 Eylül 2020 Cumartesi
00:00