Taftazanî, Şâfiî ve Eş’arî olduğu halde, kitaplarının Osmanlı medreselerinde çok rağbet görmesinin sebebi nedir?
Öyle olmakla beraber, Mâtüridî’yi de iyi bilirdi. Mâtüridî mezhebinde yazılmış eserlere şerhi vardır. Nitekim İmam Nesefî’nin çok meşhur Akâid kitabına şerhi olması da mühim bir rol oynamıştır. Büyük âlimdir. Hanefî mezhebini de bilirdi. Hatta kendisini Hanefî sayanlar da vardır. Osmanlılarda mezheb taassubu olmadığı için istifadede fayda mülâhaza etmiştir. Bir de popülarite meselesidir. Sultan Fatih zamanından sonra Şark’tan gelen ulemanın çoğu Taftazanî’nin ilim silsilesine mensuptu.


27 Temmuz 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar