Cin tasallutundan kurtulmak için nasıl bir tedbir almak lâzımdır?
Bu hususta muteber eserlerde hülâsaten şu bilgiler bulunmaktadır: Cinden kurtulmak için en iyi on çâre şunlardır: 1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalıdır. 2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalıdır. 3- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresini okumalıdır. 4- E’ûzü Besmele ile Âyetelkürsî okumalıdır. 5- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresinin son âyetini okumalıdır. 6- E’ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü’mîn sûresinin başından masîr’e kadar ve Âyetelkürsî okumalıdır. 7- (Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) okumalıdır. 8- Çok (Allah) demelidir. 9- Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir. 10- Namahreme bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır. Âyet-el-kürsî, İhlâs, Mu’avvizeteyn ve Fâtiha sûrelerini sıksık okumak da, insanı cinden muhâfaza eder. Bu âyet-i kerîmeleri okumakla ve bu mektûbu taşımakla ve şifâ âyetlerini okumakla ve yazıp suyunu içmekle fâidelenmek isteyenlerin doğru ve temiz bir imana sahip bulunması ve büyük günahlardan kaçınması lâzımdır. Yoksa fâidesini görülmez. İmâm Rabbânî, “Cinden korunmak için, (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okumalıdır diyor. Buna Kelime-i temcid denir. Resulullah aleyhisselâmın Ebu Dücane’ye yazdırdığı cin mektubunu evde ve üzerinde taşımalıdır. Bu mektup, Teshîlü’l-Menâfi’ kitâbının sonunda yazılıdır. Bu kitap Hakîkat Kitâbevi’nde satılmaktadır. Cin ve şeytân şerrinden kurtulmak için ve sar’a hastalığına ve sihre karşı Teshîlü’l-Menâfi’ kitabının sonundaki âyât-ı hırzı (hırz âyetlerini) yedi gün okumalı ve yazıp, üzerinde taşımalıdır. Bu muska Hakikat Kitabevinde vardır. Süyûtî der ki: Şeytânın vesvesesinden, sıkıntıdan kurtulmak için, hergün bu düâyı okumalıdır: Yâ Allahü’r-rakîbü’l-hafîzü’r-rahîm. Yâ Allahü’l-hayyü’l-halîmü’l-azîmü’r-raûfü’l-kerîm. Yâ Allahü’l-hayyü’l-kayyümü’l-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! Sabah ve akşam üçer defa hadîs-i şerifte bildirilen şu duayı okumalıdır: Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihi şey’ün fil-Erd-ı velâ fissemâ ve hüves-semî’ul’alîm).
24 Nisan 2014 Perşembe
Alakalı Başlıklar