Mevlânâ Hâlid Bağdadî’nin Câliyetü’l-Ekdâr kitabında Bedr ehlinin sayısı 313’ten fazladır. Bunun sebebi ne olabilir?
Bedr Gazvesi’ne katılan Müslümanların sayısı hakkında ihtilaf vardır. Sahih rivayete göre Resulullah hariç olmak üzere 313 kişidir. Nitekim İbni İshak, 83 muhâcir, 61 Evsî ve 170 Hacrecî olmak üzere 314 sayısını vermektedir. İbn Cerir der ki: Selefin umumunun ifadesine göre Bedr Gazvesi’ne katılan Müslümanların sayısı 310 kişidir. Buharî rivayetinde Bera' şöyle buyurdu: "Bedr gününde muhacirler altmış küsur, Ensâr ise 340 küsur kişi idiler." İbn Cerir, İbni Abbas’dan şöyle nakleder: "Bedr gününde Muhacirler 70, Ensâr ise 236 kişi idiler." Bazı zâtların Bedr’e iştirakleri hakkındaki rivayetler zayıftır. Bunlarla sayı artabilir. İsimleri benzeyen sahabiler tek kişi sayılmış olabilir. Câliyetü’l-Ekdâr’da Bedr’e iştirak eden bir sahabinin ismi tekrar edilmiş olabilir.


23 Eylül 2013 Pazartesi
Alakalı Başlıklar