Ehl-i Sünnetin on iki imama bakışı nedir? “Bu din hepsi Kureyşten 12 halifeye kadar aziz ve güçlüdür. Sonra kargaşa gelir” hadis-i şerifini nasıl anlamalıdır?
12 imam birer alim ve velidir. Hadis-i şerifte geçen 12 halife için Şah Veliyyullah ilk 12 halifeyi anlıyor. Kurretü’l-Ayneyn kitabında der ki: “İlk bakışta, bu hadis-i şeriften İmamiyye fırkasının haklı olduğu anlaşılıyor. Halbuki hadis-i şerifler, ayet-i kerimelerde olduğu gibi, birbirlerini izah eder. Abdullah bin Mesud’un haber verdiği hadis-i şerifte, 'İslam değirmeni 35 sene döner. Sonra helak olanlar bulunur. Daha sonra gelenler İslamiyet’i 70 sene kuvvetlendirirler' buyuruldu. Bizim bu hadis-i şeriften anladığımız şudur: Bildirilen vaktin başlangıcı, ilk cihadın başladığı, hicretin ikinci senesidir. Otuzbeşinci senede, Hz. Osman şehit edilerek, Müslümanlar arasında ayrılık oldu. Cihad ve İslamiyet'in yayılması durdu. Deve ve Sıffin muharebelerinde, Müslümanlar birbirlerini öldürdü. Allahü teala, hilafete tekrar düzen verip, cihad tekrar başladı. Beni Ümeyye devletinin sonuna kadar devam etti. Abbasi devleti kurulurken, ortalık yine karıştı. Çok Müslüman öldü. Sonra Allahü teala, hilafete düzen verip, Hülagu'nun Bağdad'ı yakıp yıkmasına kadar sürdü. Sa’d ibni Ebi Vakkas'ın haber verdiği hadis-i şerifte, ‘Allahıma dua ediyorum ki, ümmetimin kuvvetini, yarım günün sonuna kadar sürdürsün’ buyuruldu. Yarım gün ne kadar zamandır, denilince, Sa’d, 500 senedir dedi. Bu hadis-i şerif, Abbasi devletinin ömrünü göstermektedir. Birinci hadis-i şerif hilafet-i nübüvveti haber veriyor. Bunun otuz sene olduğunu bildiriyor. Bundan sonra gelen halifelere melik-i adud, yani sultan ismini veriyor. Her iki hilafetteki halife sayısının 12 olacağını bildiriyor. Bu 12 halifeyi 12 imam sanmak hiç doğru değildir. Çünkü, hadis-i şerifte, hilafet diyor. İmamet demiyor. Şiiler de söylüyor ki, 12 imamın çoğu halife değildi. Hadis-i şerifte, 12 halifenin Kureyş kabilesinden olduğu bildirildi. Bu ise, hepsinin Haşimi olmadığını göstermektedir. İmamiyye fırkası, 12 imamın İslamiyet'i yaydığını, memleketler aldıklarını söylemiyorlar. ‘Resulullah vefat edince, din örtüldü. İmamlar takıyye yaptı, doğru yolu gösteremediler. Hz. Ali bile bildiklerini söyleyemedi’ diyorlar. Hadis-i şerif, 12 imamdan sonra İslamiyet'te gevşeklik olacağını haber veriyor. İmamiyye ise, 12 imam tamam olunca, İsa aleyhisselam gökten inecek ve dini kuvvetlendirecek' diyorlar. Bizim anladığımıza göre, bu 12 halife, dört halife-i raşid ve bunlardan sonra, Hz. Muaviye ve Abdülmelik ve dört oğlu ve Ömer bin Abdülaziz ve Abdülmelik'in torunu Velid'dir. Abdullah bin Zübeyr'in bunun dışında kalması lazımdır. Çünkü, Hz. Ömer'in bildirdiği hadisi şerif, Abdullah bin Zübeyr'in halife olarak ortaya çıkması ve Mekke-i mükerremede kan dökülerek, Kabe-i muazzamaya hürmetsizlik yapılmasına sebep olması, bu ümmete gelecek musibetlerden biri olacağını göstermektedir.”


10 Haziran 2024 Pazartesi
Alakalı Başlıklar