İhtisasta Hidaye okuyacağız. Azami istifade için nasıl okumalıyız?
Hidaye, müdellel olduğu için zamane hocaları tercih ediyorsa da, okutulmaya pek elverişli bir kitap değildir. Kifaye hülasası olduğu için içinde hazfler vardır. Bazı cümleler hatta sayfalar hazfedilmiştir. Nüshalarında hazfler olduğu anlaşılmaktadır. Hidaye’yi iyi anlamak isteyen kişi şerhlerine bakmalıdır. Mehmed Savaş bu kitabı ehlinden okumuş, şerhlerinin hepsini görmüştür. Bu sebeple onun için kolaydır. Başkaları için aynı şey söylenemez. Hidaye okutacak hocanın bir gün önce 2 saat şerhlerine bakması lazımdır. Hidaye zor bir kitap, herkes de Mehmet Savaş değil. Osmanlıca tercümesini bilmiyoruz. Türkçe tercümesi de pek iyi değil. Inaye, Fethulkadir ve Umdetulbinaye elinizde olmalıdır. Lüknevi şerhi, aslında zamirlerin nereye raci olduğunu ve bazı ıstılahların manasını veren bir lügat gibidir. İhtisas talebesinin, bu zamanda kendini yetiştirmesi mühimdir. Bu sebeple müktesebatının çok geniş olması lazımdır. Çok kitap mütalaa etmeli, Arapça ile çok fazla vakit kaybetmemelidir. Arapça alet ilmidir. İlim için vasıtadır.

Metin kitapları ders okutulmaya müsait kitaplardır. Ancak hepsi de hoca ile okunacak kitaplardır. Hoca bunun için vardır. Arapça bilen Araplar da hoca ile okumaktalar. Hidaye'deki hazifler sebebi ile de okumanın ve okutmanın zor olduğunu zaten belirttik. Ehli okutabilir. Nitekim Osmanlı medreselerinde en son şerhleri ile birlikte Hidaye okutulmuştur. Ancak Osmanlıda okutabilecek ehil kimse çoktu. Bugün ehil kimse yok gibi. Bence İhtiyar da ders kitabı olarak okunması ve okutulması zor bir kitaptır. Çünkü elde mevcut bir şerhi yok. Şerhi olan metin kitapları tercih edilmeli. Hidaye günümüzde ihtisas merkezleri için sembol olmuş durumda. Bu sebeple okutulmakta.


23 Nisan 2024 Salı
Alakalı Başlıklar