Taberi tarihi muteber midir?
Bugün piyasadaki Taberi tarihi ve tefsiri muteber değildir. Ebu Cafer Muhammed bin Cerir, tefsir ve hadis ve Şafii fıkıh alimidir. 224 [839 senesin] de Taberistan'da tevellüd ve 310 [923] senesinde Bağdad'da vefat etti. Tarihu’l-Ümem isimli tarih kitabı ve 23 cilt Camiul-Beyan tefsiri çok kıymetlidir. Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Şii bu tarihi ihtisar etmiş, bu Şii kitabı, Taberi Tarihi adı ile Türkçeye tercüme edilmiştir. Okuyanlar aldanmaktadır. Muhammed bin Cerir bin Rüstem Taberi'nin Şii olduğu, Alusi'nin Tuhfei İsna-aşeriyye muhtasarı kitabının 68. sayfasında yazılıdır. Muhammed bin Ebil-Kasım Taberi'nin de Şii olduğu Esmaü’l-Müellifîn'de yazılıdır. Bunları İbni Cerir hazretleri ile karıştırmamalıdır. 548 [1153] senesinde vefat eden imamiyye fırkasından Fadl bin Hasen Taberi'nin Mecmau’l-Beyan) adındaki Taberi Şii tefsiri de, Taberi tefsiri ile karıştırılmaktadır.


20 Aralık 2023 Çarşamba
Alakalı Başlıklar