Başkumandan vekili ne demektir?
Enver Paşa 1914’te kendisini paşa (general) yaptıktan sonra Harbiye Nazırı sıfatıyla kabineye girmiş, bununla da iktifa etmeyerek Kanun-ı Esasi’ye göre başkumandan olan halife-padişahın vekili mesabesinde başkumandanlık vekaletini uhdesine almıştır. O zamana kadar kullanıldığına pek rastlanmayan bu unvan sayesinde, hükümet üstü bir güç kazanarak, imparatorluğun üzerinde adeta tek karar mercii haline gelmiştir.


1 Kasım 2022 Salı
Alakalı Başlıklar