Şeyh Saffet nasıl bir kişiliktir?
Şeyh Saffet (Yetkin, 1866-1950), güya Halveti şeyhidir. İkinci mecliste Urfa milletvekilidir. Kanunu yukarısı istemiş, bunun imzasıyla verilmiştir. Esasında inkılâpçıların zihninde öteden beri hazır bir metin hâlindeki kanun, Şeyh Saffet imzasıyla meclise verilmiştir. Encümende müzâkeresine gerek duyulmayan kanuna, ‘şeyh’ sıfatlı birinin imzasının konulması, dine müteallik böyle bir kanunu amme efkârına kabul ettirebilmek maksadına matuftur. Şair, şu kıtayı söylemiştir:

“ Ya Rabbî, ateşinde kavur/Külünü âsumân-ı kahra savur/Uyarak en şenî‘ine küfrün/Şeyh Saffet oldu gâvur”. (Hüseyin Vessaf, Sefine-i Evliyâ, I/142; Kadir Mısıroğlu, Hilâfet, s. 401.)


13 Mart 2022 Pazar
Alakalı Başlıklar