İslâmiyet gibi milli bünyeye uygun olan dini benimsemeyen Türk kavimlerinin asimile olduğu ifade ediliyor. Halbuki Macarlar ve Bulgarlar, Slav denizinin ortasında kaldılar. Hristiyan olan Gagavuz ve Karaman Rumlarının gayet duru bir Türk kimliğine sahip olmalarına ne denir?
Din, bu âmillerden bir tanesidir. Karamanlıların Türk olduğu kati değildir. Türk değilse, mahalli dili kabullenmişler demektir. Gagavuzların lisanlarından başka milli hüviyetini koruduğu söylenemez. Lisan da her şey demek değildir. Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçenekler gibi vaktiyle dünya siyasetinde mühim rol oynayan koca Türk toplulukları, eriyip gittiler. Kıyıda köşede kalan üç beş kişilik topluluklar bu kaideyi değiştirmez.
20 Temmuz 2021 Salı
Alakalı Başlıklar