Şafiî olup sonra Hanefî’ye mezhebine geçen birisinin yeniden gusl abdesti alması gerekir mi?
Ağzına burnuna su vermemiş ise Hanefî’ye göre guslü yoktur. Binaenaleyh bu mezhebe göre namazı olmaz.
3 Nisan 2021 Cumartesi
Alakalı Başlıklar