Filibeli Ahmed Hilmi’nin İslam Tarihi kitabı muteber midir?
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, körü körüne garp taklitçiliğine karşı çıkması, ayrıca Masonlara ve Siyonistlere şiddetle muhalif olması ve vahdet-i vücutçu temayülleri sebebiyle bazı muhafazakârlar tarafından tutulursa da, aslında İttihatçı ve Sultan Hamid düşmanı bir filozoftur. Yurt dışında gazete çıkarıp Sultan Hamid’e muhalefet etmiş; affedilip döndüğünde de bu hareketlerini sürdürdüğü için Fizan’a sürülmüştür. İhtiyatla okunması gereken bir kişidir. Kitaplarını avamın okuması doğru değildir. Tarih-i İslâm adlı kitabı pek meşhurdur. Müsteşrik Dozy’nin, Abdullah Cevdet tarafından tercüme edilen İslam tarihi kitabına reddiye olarak yazılmıştır. Bugün Latin harfleriyle basılmış hâli, neşredenin ilaveleriyle orjinalinden çok geriştir.
16 Şubat 2021 Salı
Alakalı Başlıklar