Ömer Nasuhi Bilmen’in Muvazzah İlm-i Kelam kitabında, fırka-i naciyyeden bahsederken, bunun, Selefiyye, Matüridiyye ve Eş’ariyye olmak üzere üç sınıfa ayırıyor. Selefiyenin, yani Vehhabiliğin ehl-i sünnet olmadığını biliyorum. Buna ne dersiniz?
İmam Maturidi ve İmam Eş’ari'den evvelki Müslümanların mensup olduğu itikadî mezhebe Selefiyye mezhebi diyorlar. Bu aslında Selefi salihinin mezhebidir. Bugün kendine Selefi diyenlerle bunun hiçbir alakası yoktur.


6 Kasım 2020 Cuma
Alakalı Başlıklar