Bazıları tasavvuf silsilelerinin uydurma olduğunu; Hazret-i Ebu Bekr’e veya Ali’ye zikr telkin ettiğinin hadis kitaplarında geçmediğini söylüyor. Buna ne denebilir?
Tasavvuf, peygambere kadar uzanan bir ilimdir. Hadis kitaplarında olmaması bunun gerçek olmadığını göstermez. Her hadis, hadis kitabında olmayabilir. Binlerce yıllık an’ane uydurma olamaz. İmam Rabbanî hazretleri gibi, en az hadis kitaplarını yazanlar kadar salih ve âlim zatlar, kitaplarında nakletmişlerdir. Silsileler sonradan tanzim edilip (uydurulma değil), yalan söyleme ihtimali bulunmayan zatlar tarafından rivayet olunmuştur. Ömer Ziyaeddin Dağıstanî, tasavvuf ritüellerinin şeriatteki delillerini Fetâvâ-i Ömeriyye fi’t-Tarâiki’l-Aliyye kitabında toplamıştır. Latin harfleriyle neşredilmiştir.


9 Temmuz 2020 Perşembe
Alakalı Başlıklar