İslâm hukukunun dördüncü kaynağı olan kıyas kaç çeşittir?
Kıyas-ı celî ve kıyas-ı hafî olmak üzere ikiye ayrılır. Kıyas-i celî fıkhın 4. kaynağıdır. Hükmü bilinmeyen bir meseleyi, nasslarda hükmü bildirilen bir meseleye benzeterek çözmek demektir. Kıyas-ı hafî ise istihsanın başka bir türüdür. Kıyas-ı celî meseleyi hakkıyla çözmeye kâfi gelmezse, örf, zaruret ve maslahat sebebiyle daha uzak bir kıyasla mesele halledilir. Bazen kitaplarda ictihad için de kıyas tabiri kullanılır. İctihad, kıyastan daha geniştir. Nassları tefsir ve tevil ederek hüküm çıkartabilmek demektir.


24 Mayıs 2020 Pazar
Alakalı Başlıklar