Hammad bin Ebu Süleyman hayatının sonraki zamanlarında Mürcie inancını benimsemiş ve bu sebeple hocası İbrahim en-Nehai, onun kendi yanına gelmesini men etmiş. Bunun aslı var mıdır?
Bu Mürcie, Ehl-i bidat Mürciesi değil; Ehl-i sünnet Mürciesidir. Yani ameller imandan bir cüz değildir şeklinde hülasa edilecek bir mezheptir. Amel ile imanı kati hatlarla ayıran Mürcie, bid’at fırkasıdır. İlk devir uleması için bu gibi hatalı değerlendirmelere çok rastlanır. Ehl-i sünnetten olan çok âlime, Ehl-i beyti sevdiği için, Şiî, sahabi arasındaki ihtilaflarda bitaraf olduğu için, Harici; irade hürriyetine inandığı için, Mutezile dendiği olmuştur.


4 Ocak 2020 Cumartesi
Alakalı Başlıklar