Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazreti Ayşe kaç yaşında evlenmiştir?
Meşhur kaynaklar 6 yaşında nikâhlandığını, 9 yaşında iken zifafa girdiğini söylüyor. Arap memleketlerinde 9 yaş umumiyetle kızlar için bulûğa erme yaşıdır. Arap cemiyetinde genç kız-yaşlı erkek veya tersi izdivaçlar, dul kadınla genç erkeğin evlenmesi veya aksi normal karşılanmaktadır.

Buna mukabil Ayşe radıyallahü anhanın 18 yaşında evlendiğine dair rivayetler çoktur. Nitekim Hazret-i Ebu Bekr’in ilk kızı olan Esmâ hicretten 27 sene önce (595) dünyaya gelmiştir. Hicret sırasında Zübeyr bin Avvâm ile evli ve altı aylık hamile idi. Üç ay sonra kendisi de Medine’ye hicret ederken yolda oğlu Abdullah’ı doğurdu. Yetmiş üç senesinde yüz yaşına iken vefat etmiştir. Esmâ, Ayşe’den on yaş büyüktür. Şu halde Ayşe’nin hicret esnasında 17 yaşında olduğu anlaşılmaktadır. Resulullah ile evliliği Hicretten on altı ay sonra Bedir’in hemen akabindeki Şevval ayında olduğuna göre, Âişe evlendiği gün on sekiz yaşını doldurup on dokuzundan dört ay almıştır. (Radıyallahü anhüm)

İlk müslümanlar arasında Esmâ ile Ayşe de zikredilir. Demek ki Ayşe vahyin başında küçük de olsa hayattadır ve akıllıdır. En az 7 yaşında olsa, hicrette asgari 18 yaşında olduğu anlaşılır.

Ayşe, Kamer suresi nâzil olduğunda bir kız çocuğu olduğunu beyan eder. Süyûti ve Beyhâki gibi muhaddisler, Ömer ve İbni Abbas’tan naklen, Kamer suresinin hicretten beş sene evvel nâzil olduğunu beyan eder. Ayşe o sırada 12 yaşlarında bir kızdır. Bu surenin 46’ncı ayetinin nüzulü ile Bedir harbi arasında yedi sene olduğuna göre, Bedir vakası günlerinde yaşı 18’den ileridir. Evliliği Bedir’den bir ay sonra olduğuna göre, evlendiğinde 18’ini doldurmuş, 19 yaşından dört ay almıştır.

Mekke devriyle alakalı verdiği haberler, Ayşe’nin bu devirde küçük olmadığını gösterir. Mesela İbni Kesir, Kurtubi ve Heysemi’de geçtiği üzere, Fil hadisesinden geriye kalan iki kişiyi Mekke’de dilenirken gördüğünü beyan eder. Fil hadisesi bisetten kırk sene evvel vuku bulmuştur. Şu halde bu zamanda en az beş - altı yaşlarında olması icap eder. Yeğeni Urve’den naklen, Mekke devrinin başında babasının çektiği sıkıntıları tafsilatıyla anlatır. Bu da o devirde en az 8-9 yaşlarında bir çocuk olduğunu gösterir. (Buhari, Müsned-i Ahmed, Musannef-i Abdürrezzak). Taberani ve İbni Hişam’dan naklen, namazın başlangıçta ikişer rekat olarak farz kılındığını beyan eder. Bunu ondan başka nakleden sadece İbni Abbas, Selman ve Said bin Yezid’dir. Selman, Resulullah ile Medine’de buluştu. Said bin Yezid hicretten üç yıl sonra Medine‘de dünyaya geldi. İbni Abbas hicretten üç sene evvel dünyaya geldi. Şu halde bu işe Ayşe şahit olmuştur. Şu halde evlenirken 18 yaşından küçük değildir. Mekke’de iken Ayşe, Cübeyr bin Mut’im ile nişanlı idi. Müslümanlığı kabul etmediği için nişan bozuldu. Bu tarihte 7-8 yaşında olsa, evlenirken 18 yaşından aşağı olamaz.

Fâtıma ile arasında beş yaş vardır. (İbni Hacer el-Askalâni, el-İsabe) Fâtıma bi'setten beş sene evvel doğmuştur. O zaman Resulullah 35 yaşında idi. şu halde Ayşe evlenirken 18 yaşından aşağı olamaz.

Ayşe’nin vefatını kaynaklar hicri 58 olarak verir. Cenazesiyle alakalı her tafsilat yazılmıştır. 75 yaşında vefat ettiğine, Resulullah’tan sonra 48 sene yaşadığına, Resulullah ile 9 sene yaşadığına göre 18 yaşından evvel evlenmiş olamaz.

Erkek çocukların bile geri çevrildiği Uhud günü cephede hazır idi (Buhari). Öte yandan ilmi meselelerdeki derinliği, ifk hadisesindeki olgunluğu, hicret ve sonrasını detaylı anlatışı, Ayşe’nin nişanlanırken 15, evlenirken 18 yaşından küçük olmadığının başka delilidir.


21 Haziran 2010 Pazartesi