Hukuk-ı Aile Kararnamesi 27. maddesinde geçen “Bir asldan münşaib hatt-ı münkesir üzre karabet-i nesebiyye ve sıhriyye ashâbı beyninde izdivac memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyyet yedinci dereceyi tecâvüz edemez. Ancak esbâb-ı zaruriyye mevcud olduğu halde dördüncü dereceden itibaren hâkimden mezuniyyet istihsal edilebilir. Derecât-ı mezkûre karabet-i nesebiyye ve sıhriyyede hâtıb ve mahtûbe ile asl-ı müşterekleri beynindeki batnların adediyle taayyün eder. Ve karabet-i sıhriyyenin derecesini ta’yinde hâtıb ile mahtûbe şahs-ı vâhid itibar olunur.” Bu maddeyi anlayamadım?
7 derece demek kardeş torunları evlenemez demek. Hâkimin izniyle 4. derecede akrabalar evlenebilir. Bu da kardeş çocukları demektir. Nişanlılar da bu sıralamada hesaba katılır.
24 Ağustos 2019 Cumartesi
Alakalı Başlıklar