Kur’an ve sünnet aslî delil olduğuna göre, İslâm hukukunda icma ve kıyas niçin fer’i delillerden sayılmıyor da, aslî delillerden sayılıyor?
Kur’an, sünnet, icma ve kıyas, ehl-i sünnetin üzerinde ittifak ettiği delillerdir. Bu cihetle aslî delillerdir. Diğer deliller fer’îdir. Ama icma ve kıyas, âyet ve hadise dayandığı için bu cihetle aslî değil; aslî delile tâbî delildir.
1 Temmuz 2019 Pazartesi
Alakalı Başlıklar