Yaklaşık 10 yıldır, ferâiz ilmi ile meşgulüm. İslâm Hukuku Tarihi kitabınızda, Sevrî ve Tahâvî’nin ilk ferâiz kitabını yazdığını söylemişsiniz. Bunların ismini ve yerini bildirir misiniz?
Süfyan Sevrî’nin ferâiz mecmuası veya Kitabu’l-Ferâiz adlı eserinin Zahiriyye kütüphanesinde tek nüshası var. Abdülaziz bin Abdullah el-Huleyl tarafından 1410 hicrîde Riyad'da basılmıştır. Tahâvî'nin Ferâiz adında bir eserinin mevcudiyeti malum; fakat günümüze intikal ettiği malum değildir. Sevrî’ninki daha eskidir ve İslâm tarihinde ilktir


Alakalı Başlıklar