Şiblî Numanî ve Nedvî Ehli Sünnet midir?
Evet ama her ikisinin de modernist fikirleri vardır. İhtiyatla okunmalıdır. Mesela Sîretü’n-Nebi kitabında, usul-ı hadîs ilmine uymayan aklî kriterlerle, hadîs-i şerîf kritiğini müdafaa etmektedir.
Alakalı Başlıklar