Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hüseyn Hilmi Işık’ın yazmış olduğu Eshâb-ı Kiram kitabı 2009 Baskısı 196. Sayfada, “Hazret-i Alînin çocukları arasında, insanların en iyileri bulunduğu gibi, İslâmiyyete çok zarar verenleri de vardır. İsmâ’îliyye, Zeydiyye ve İmâmiyye sapık fırkaları, onun çocuklarından hâsıl oldu. Etrâfına câhilleri toplıyarak, sayısız müslimânı yoldan çıkaran, yüze yakın torununun kanlı mâcerâları, târîh kitâblarında uzun yazılıdır." Bu ifadeleri nasıl anlamalıdır?
Bu ifadeler Şah Veliyullah Dehlevî Hazretlerine aittir. Onun Kurretü’l-Ayneyn kitabının tercümesidir. Burada Şiîlerin, Hazret-i Ebu Bekr ve Ömer’e yaptığı iftiralara cevaplar verilmektedir. Yazılanları bu meyanda değerlendirmek lazımdır. Nitekim Kısas-ı Enbiya’da da bu hâdiseler uzun yazılıdır. Peygamberlerden başka hiç kimse masum değildir.


Alakalı Başlıklar