Bir müctehidin i’tikâd bilgilerinde ictihad yaparken yanılması nasıl oluyor? 
İctihad meselesinde kelâm ile fıkıh aynı mesabededir. Kelâm meseleleri de fıkıh meseleleri gibi ictihad yolu ile çıkarılır. Her ikisinde de zarurat-ı diniyyeden olan hususlarda ictihad olmaz. Onlar zaten açık nass ile beyan edilmiştir. Açık olmayan nasslarla beyan edilenler ictihada ihtiyaç gösterir. Mesela kadından peygamber var mıdır yok mudur? Peygamber tebligatı kendine ulaşmayan kimse imandan mı amelden mi mesuldür? Bu gibi hususlar ictihad götüren hususlardır. İmam Mâtürîdî bir türlü ictihad etmiş; İmam Eş’arî başka türlü ictihad etmiştir. Yani kelâmî meselelerde de ictihad olur. İctihad olmaz denilen şey, âmentünün altı esasıdır. Ehl-i sünnet bir tanedir. Ehl-i sünnet itikadının bazı meselelerinde kelâm âlimleri ihtilaf etmiştir. İmam Mâtürîdî ve Eş’arî, bunların en mühimleridir. Başka kelâm âlimleri de vardır. Bunlardan herhangi birinin sözüne uyumanın zararı yoktur. Müslüman bir meselede Mâtürîdî, bir başka meselede Eş’arî gibi inanabilir. Nitekim İmamı Rabbanî Hazretleri böyle bildiriyor. Bu, insanı Ehl-i sünnetten çıkarmaz.


Alakalı Başlıklar