Şâfiî mezhebindeki bir kişi, Şâfiî fıkhını öğrenmek için İmam-ı Gazali’nin kitaplarındaki fıkıh kısımlarını okuyabilir mi?
Hayır. İmam Gazâlî Şâfiî ve mezhebde müctehid olmakla beraber, Şâfiî fıkıh usulüne göre, onun kavilleri mezhebin kavilleri arasında sayılmaz. Tenvîru’l-Kulub kitabı münasiptir.


1 Şubat 2018 Perşembe
Alakalı Başlıklar