Osmanlı hukukunda Mâlikî mezhebinin içtihatlarının umumiyetle kabul edilmesinin sebebi maslahat mıdır?
Buna dair bazı misaller vardır. İhtiyaç halinde başka mezheb taklid edilebilir. Umumi olarak Hanefi mezhebine en yakın mezhep olarak Maliki mezhebi görülür. Çünkü İmam Malik, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesi mesabesindedir. İmam mâlik’in talebeleri de, İmam Ebu Hanife’nin talebelerinden ders alarak, Mâlikî mezhebi tedvin ederken Hanefî usul ve ictihadlarından istifade etmişlerdir. Bundan dolayı Hanefi mezhebinde bir meselenin halli yok ise, Maliki mezhebine bakılır. Böyle bir usul kaidesi mezheb içinde vardır.


27 Mart 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar