Namazlarda Fâtiha’dan sonra muayyen sure veya âyetleri tahsis ederek hep bunları okumak caiz midir?
Nimet-i İslâm’da Namazın mekruhları kısmında, namazda bir sûre tayin ederek diğerlerini okumamanın mekruh olduğu yazılıdır. Her rek’atte vâcib olan Fâtiha okumak; ayrıca vitir namazında hep okunması sünnet olduğu bildirilen sûrelerin okunması bundan müstesnadır. Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki: “Namazlara, muayyen sûre veya âyetler tahsis ederek, o namazlarda, sadece o sûre veya âyetleri okumak mekruhtur. Tahâvî ve İsticâbî der ki: Bunun mekruh olması, böyle yapan kimsenin yaptığı şeyi vâcib görüp, başka sûre veya âyetleri okumanın caiz olmayacağını zannetmesi veya başkalarını okumayı mekruh görmesi hâlindedir. Böyle olmayıp, bu sûre veya âyetleri, kendisine kolay geldiği için veya teberrüken, yani, Peygamber aleyhisselâm efendimiz onları okumuş olduğu için okursa, bunda bir kerâhat yoktur. Yine de zaman zaman, câhil kimseler, başkalarının okunmasının câiz olmayacağını sanmasınlar diye, başka âyet veya sûreleri de okumak şarttır.” Tergibü’s-Salât’ta, Mebsût’tan alarak diyor ki: “Namazda zamm-ı sûre olarak, muayyen bir sûreyi okumak, ondan başka bir sûre okumamak mekruhtur.”


4 Ocak 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar