Yaptığımız toplu konut projesindeki daireleri şu kadar para + şu kadar gayrımenkul sertifikasına atıyoruz. Parayı peşin alıyoruz. Tapu devri yapılırken bu kadar sertifika toplayıp getiremeyene, parasını % 10 cezai şart ile iade ediyoruz ve mukaveleyi feshediyoruz. Böyle bir satış caiz midir?
1.Ortada olmayan bir malın satışı, ancak istisna (sipariş) akdi yolu ile olur. 2.Satış akdinde parayı ödeyemeyince, bir mikdar tenzilat yapıp semeni iade ederek akdi feshetmek mümkün değildir. Çünkü mülkiyet, akid ile geçer. 3-Satış vaadi, hukukî bir borç doğurmaz. Zamanı gelince iki taraf isterse akdi yapar; isterse başka şartlarla yeni bir akid yapar; isterse vazgeçer. Para verilmişse, satıcının elinde emanettir; bundan kesinti yapılamaz. Hatta altın üzerinden değer kaybını da müşteriye ödemek gerekir. 4.Gayrımenkul sertifikası ile mal satmak şeriata uygun değildir. Bununla mal satılamaz. Semenin muayyen olması lâzımdır. Zira gayrimenkul sertifikası, karşılığı olmayan bir seneddir. Muhteviyatında, garer, yani belirsizlik vardır. Belli bir bina veya binaların mukabili olsa, bunun mülkiyet hissesidir, denir. Böyle değildir. Şirket senedi olsa, ortaklık senedi denir. Böyle de değildir. Mevcut olmayan hayalî bir yatırımın karşılığıdır. İslâm hukukunda mevcut olmayan malın satışı bâtıldır.
21 Nisan 2017 Cuma
Alakalı Başlıklar