Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
AMAN RÜTBEYE DİKKAT!

10 Aralık 2008 Çarşamba
Gazete küpürünü görmek için tıklayınız!

Osman­lı Dev­le­ti’nde pro­to­kol ge­re­ği her ma­kam ve me­mu­ri­ye­tin ken­di rüt­be­si­ne mah­sus un­van­la­rı var­dı. Ce­mi­yet­te her­kes mev­ki­ini ta­nır; had­di­ni bi­le­rek ha­re­ket eder­di. Otur­ma­sı, kalk­ma­sı, ko­nuş­ma­sı, yaz­ma­sı hep bir usul çer­çe­ve­sin­de ce­re­yan eder­di. İm­pa­ra­tor­luk­la­rın hu­su­si­ye­ti iş­te bu­dur. Dev­le­ti, ce­mi­ye­ti, ai­le­yi de­vam­lı ve sağ­lam kı­lan da ge­le­nek­le­re bağ­lı­lık­tır.

 

Sultan II. Abdülhamid Han Cuma selamlığında arabadan inerken - 1908

K­TİP­LER EZ­BE­RE Bİ­LİR­Dİ

Res­mî ya­zı­lar­da, hat­ta mek­tup­lar­da, ya­za­na ve ya­zıl­dı­ğı ye­re gö­re de­ği­şen bu un­van­lar mut­la­ka kul­la­nı­lır­dı. He­men her kâ­ti­bin ez­be­re bil­di­ği bu un­van ve hi­tap­la­ra el­kâb-ı res­miy­ye de­nir­di. Os­man­lı­lar­da bu res­mî ya­zış­ma usu­lü­ne çok ehem­mi­yet ve­ri­lir­di. Un­va­nın yan­lış ya­zıl­ma­sı, kır­gın­lık­la­ra, hat­ta skan­dal­la­ra se­be­bi­yet ve­re­bi­lir­di. Bun­lar her­ke­sin ko­lay­ca öğ­re­nip tat­bik ede­bil­me­si için dev­let sal­nâ­me­le­rin­de (yıl­lık­lar­da) sa­yı­lır­dı. Res­mî ya­zı­lar­da kul­la­nı­la­cak un­van­lar, ya­zan ki­şiy­le ya­zı­lan ki­şi­nin rüt­be­si­ne gö­re de­ği­şir­di. Me­se­lâ ule­mâ­dan sad­rı­âza­ma ge­len ya­zı­lar­da “ma’rûz-ı dâ­î-i ke­mî­ne­le­ri­dir ki..” [=aşa­ğı ve dua­cı kö­le­ni­zin ar­zı­dır] di­ye hi­tab edi­lir ve “fe­hâ­met­lü dev­let­lü haz­ret­le­ri” un­va­nı kul­la­nı­lır­dı.

ÖMÜR­LÜK UN­VAN­LAR

Os­man­lı bü­rok­ra­si­sin­de ve­zir, as­ke­ri­ye­de mü­şir (pa­şa) ve il­mi­ye­de­ki sadr (ka­zas­ker­lik) rüt­be­si bir­bi­ri­ne denk idi. Bu­nu bir de­fa alan­lar, az­le­dil­se­ler bi­le, ömür­le­ri bo­yun­ca bu un­va­nı mu­ha­fa­za eder­ler­di. Ni­te­kim Prus­ya’da da emek­li su­bay­lar, öle­ne ka­dar üni­for­ma gi­yip rüt­be ta­şır­lar­dı. Bu­gün de bü­yü­kel­çi, vâ­li, müs­te­şar, pro­fe­sör gi­bi un­van sa­hip­le­ri, fii­len va­zi­fe yap­ma­sa bi­le bu un­van­la­rı kul­la­na­bi­lir. Sad­rı­âzam­lık ve şey­hü­lis­lâm­lık gi­bi rüt­be­ler ise, fii­len va­zi­fe­de bu­lun­ma­ya bağ­lı ola­rak kul­la­nı­lır­dı. Sad­rı­âzam ve­ya şey­hü­lis­lâm az­le­dil­dik­ten son­ra sı­ra­dan pro­to­ko­le ka­rı­şır­dı. Hat­ta sı­ra­dan vâ­li­lik, mü­der­ris­lik, ka­dı­lık va­zi­fe­si­ne ta­yin olu­na­bi­lir­ler; “Biz sad­rı­âzam­lık ve­ya şey­hü­lis­lâm­lık yap­tık. Bu ma­kam, rüt­be­miz­den aşa­ğı­dır. Bi­ze ha­ka­ret­tir” di­ye dü­şün­mek akıl­la­rın­dan ucun­dan geç­mez­di.

KİME NASIL HİTAB EDİLİRDİ?

* Şeh­zâ­de­le­re (pa­di­şah oğul­la­rı­na) “Dev­let­lü Ne­câ­bet­lü Sul­tan Efen­di Haz­ret­le­ri”;

* Vâ­li­de sul­tan­lar ile sul­tan­la­ra (pa­di­şah an­ne­si ve kız­la­rı­na) “Dev­let­lü Is­met­lü Sul­tan Âli­ye­tüş­şân Haz­ret­le­ri”;

* Ka­dı­ne­fen­di­le­re (pa­di­şah ha­nım­la­rı­na) “Is­met­lü Ka­dı­ne­fen­di Haz­ret­le­ri”;

* Sad­rı­âzam­la­ra üb­bü­het­lü;

* Mek­ke şe­rif­le­ri­ne si­yâ­det­lü;

* Dâ­rüs­sa­ade ağa­sı­na (ha­rem ağa­la­rı­nın ba­şı­na) inâ­yet­lü;

* Se­ras­ker­le­re atı­fet­lü;

* Ser­dar-ı ek­rem­le­re (or­du ku­man­dan­la­rı­na) re’fet­lü;

* Şey­hü­lis­lâm­la­ra fa­zi­let­lü;

* Ka­zas­ker­le­re se­mâ­hat­lü;

* Yük­sek kâ­dı­la­ra fa­zi­let­lü;

* Mü­der­ris­le­re mek­re­met­lü;

* Kâ­dı­la­ra me­ved­det­lü;

* Çe­le­bi­le­re (Mev­lâ­nâ so­yun­dan ge­len­le­re) re­şâ­det­lü;

* Mı­sır hı­dî­vi­ne fe­hâ­met­lü;

* Pat­rik­le­re rüt­bet­lü;

* Ru­me­li bey­ler­be­yi­ne seâ­det­lü;

* Mi­ra­lay­la­ra (al­bay­la­ra) ız­zet­lü;

* Ka­pı­cı­ba­şı ve Bin­ba­şı­la­ra rıf’at­lü;

* Yüz­ba­şı­la­ra fü­tüv­vet­lü de­nir­di.

* Tek ki­şi­nin iş­gal et­ti­ği ma­ka­ma ya­zı­lan ya­zı­lar­da o zâ­tın is­mi­ni zik­ret­me­ye ge­rek gö­rül­mez­di. Me­se­lâ “Mek­ke şe­rî­fi si­yâ­det­lü efen­di haz­ret­le­ri­ne...” de­nir­di.

* Ay­rı­ca or­du­da yüz­ba­şı­dan aşa­ğı­sı­na efen­di, yu­ka­rı­sı­na bey di­ye hi­tab edi­lir­di. Bü­rok­ra­si­de ve­zir­le­re, or­du­da da mi­ra­lay­dan yu­ka­rı­sı­na pa­şa; il­mi­ye men­sup­la­rı ile hâ­ne­dan âzâ­la­rı­na efen­di, sa­ray­lı­la­ra da ağa de­nir­di.

 

ŞEVKETLÜ KUDRETLÜ PADİŞAHIM

Pa­di­şah­la­rın un­van­la­rı ve on­la­ra hi­tap şe­kil­le­ri de çe­şit­li idi. Pa­di­şa­ha ya­zı­lan ya­zı­lar­da “şev­ket­lü, ke­râ­met­lü, kud­ret­lü, ve­li­ni­me­tim pa­di­şa­hım efen­dim haz­ret­le­ri” de­nir­di. Me­se­lâ hün­kâr ya­ve­ri ol­mak iti­ba­riy­le Os­man­lı pro­to­ko­lü­nü iyi bi­len Mus­ta­fa Ke­mal Pa­şa’nın he­yet-i tem­si­li­ye rei­si iken Si­vas’tan Sul­tan Va­hî­ded­din’e çek­ti­ği tel­gra­fa “Baş­ku­man­dan-ı ak­de­si­miz, şev­ket­lü me­hâ­bet­lü pa­di­şa­hı­mı­zın ate­be-i mü­lû­kâ­ne­le­ri­ne” di­ye baş­la­yıp, “şev­ket­pe­nâh efen­di­miz” di­ye de­vam ede­rek, “em­rü fer­mân şev­ket­lü pa­di­şa­hı­mız efen­di­miz haz­ret­le­ri­nin­dir” di­ye bi­tir­di­ği gö­rü­lür.


 Önceki Yazılar
19.08.2019 - YER İSİMLERİNİ KİM, NİYE DEĞİŞTİRİR?

12.08.2019 - MİSAFİR, EV SAHİBİNİN KUZUSUDUR

05.08.2019 - YENİÇERİ KİMDİR?

29.07.2019 - LOZAN: KİME GÖRE? NEYE GÖRE?

22.07.2019 - ÇİÇEKLERİN DİLİ - Osmanlı bir çiçek medeniyeti idi…

16.07.2019 - OSMANLILAR GEOMETRİ BİLMEZ MİYDİ?

14.07.2019 - MEHMED ŞEVKET EYGİ’NİN ARDINDAN

08.07.2019 - AT BİNENİN KILIÇ KUŞANANIN

01.07.2019 - SARAY’A DAMAT OLMAK…

24.06.2019 - İSTANBUL BELEDİYESİ KİME EMANET?

Diğer makaleler için tıklayınız...