Ekrem Buğra Ekinci (1966 - ) is a Turkish academic. He is a professor of the history of Turkish Law and Islamic Law. He is currently a member of the Faculty of Law of Marmara University.
Details
 
Biography
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci


Ekrem Buğra Ekinci (1966 - ) is a Turkish academic. He is a professor of the history of Turkish Law and Islamic Law. He is currently a member of the Faculty of Law of Marmara University.

Ekrem Buğra Ekinci was graduated from the Faculty of Law of Ankara University in 1987. He completed his lawyer apprenticeship in 1988 and gained a master of laws degree in 1991. In 1996 he gained a degree of doctor of laws (Ph.D) in the Faculty of Law of Istanbul University. In 1999, Dr. Ekinci became an associate professor of history of law by his dissertation on Ottoman courts. In 2005, he was appointed as a full professor.

Dr. Ekinci was a researcher in the University of Jordan in Amman between 1992 and 1993. He worked at faculties of law in Ankara and Erzincan. He speaks English and Arabic.


His books:

* Ateş İstidâsı-İslâm-Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Appeal in Ottoman Law), Filiz Kitabevi, Istanbul 2001, XVI+293 p.
* İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler (Islam and the Laws of Previous Religions), Arı Sanat Yayınevi, Istanbul 2003, 336 p., 2nd edition 2017;
* Osmanlı Mahkemeleri (Ottoman Courts), Arı Sanat Yayınevi, Istanbul 2004, 383 p., 2nd edition 2017;
* İslâm Hukukunda Değişmenin Sınırı (The Fundamentals of Change in Islamic Law), Arı Sanat Yayınevi, Istanbul 2005, 152 p., 2nd edition 2018;
* İslâm Hukuku (Islamic Law), Arı Sanat Yayınevi, Istanbul 2006, 216 p; 3rd edition 2018;
* İslâm Hukuku Tarihi (A History of Islamic Law), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul 2006, 296 P, 2nd edition 2015;
* Karakoç Serkiz-Külliyât-ı Kavânîn Fihrist-i Târihî, Mehmet Akif Aydın, Mehmet Akman, Fethi Gedikli ve Macit Kenanoğlu ile beraber. 2 Volumes. Türk Tarih Kurumu, Ankara 2006. Volume 1: XII+584 p.; Volume 2.: 1022 p.
* Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle (Ahmed Cevdet Pasha and Mejelle), with Ahmet Şimşirgil, KTB Yayınları, Istanbul 2008, 176 p., 6th edition 2015;
* Osmanlı Hukuku (Ottoman Law), Arı Sanat Yayınevi, Istanbul 2008, 600 p., 5th edition 2017
* Hukukun Serüveni (A Story of Law); Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2011; 13,5x21; 568 p., 3rd edition 2017;
* Ama Hangi Osmanlı (Which Ottoman Empire); TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2014; 13,5x21; 272 p., 4th edition 2017;
* Osmanlı'nın Çöküşü (Collapse of The Ottoman Empire); TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2014; 13,5x21; 256 p., 3rd edition 2018;
* Sürgündeki Hanedan (The Dynasty in Exile); TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2015; 4th edition 2017;
* Osmanlı'ya Kalan Miras; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2016;
* Hayatı ve Hatıralarıyla Seyyid Abdülhakim Arvasi; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2017, 3rd edition 2018;
* Sultan Abdülhamid’in Son Zevcesi Behice Sultan'la Altı Ay; TİMAŞ Yayınevi; İstanbul 2017;
* Dini Lügat "İzahlı Misalli Metinlerle"; Arı Sanat Yayınevi; İstanbul 2018;
* Ebedî Seâdet Yolunda Bir Ömür - Hüseyn Hilmi Işık; İhlas Vakfı Yayınları; İstanbul 2018;

Articles:
*Machiavelli ve Hukuk Tarihindeki Yeri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1-3, Yıl: 1996, Sayfa: 213-252;
*İslâm-Osmanlı Hukukunda Vasiyetin Şekli, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Haziran 1997, Sayfa: 229-240;
*İslâm-Osmanlı Hukukunda Vasiyetin İsbatı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Cilt: 1,  Sayı: 2,  Aralık 1997, Sayfa: 105-120;
*Lübnan’ın Esas Teşkilat Tarihçesi, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 3, Eylül 1998, Sayfa: 17-35;
*Kanun-u Esasî’nin İlânını Hazırlayan Şartlar, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Süleyman Arslan’a Armağan, Cilt: 6, Sayı: 1-2, Yıl: 1998, Sayfa: 509-554;
*Eski Hukukumuzda Ölüm Hastasının Tasarrufları, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi S. Sulhi Tekinay’ın Hatırasına Armağan, İstanbul 1999, Sayfa 189-220;
*İslâm Hukukunda Sigorta ve Fâiz Hakkında Bir Risâle, (Tercüme), Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, C: IV, S: 1-2, Erzincan 2000, Sayfa: 597-615;
*Mecelle’de Kanun Yolları, Argumentum-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; Ocak-Aralık 2000, Yıl: 9-11, Sayı: 58, Sayfa: 483-488;
*Tanzimat Devri Osmanlı Mahkemeleri, Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 2000, Sayı: 31, Sayfa: 764-773;
*İslâm Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi; Cilt: 9, Yıl: 2001, Sayı: 1-2, sayfa: 65-158;
*Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü, Belleten-Türk Tarih Kurumu, Cilt: LXV, Sayı: 244, Aralık 2001, Sayfa: 959-1005;
*Kanun-ı Esasî’yi Hazırlayan Şartlar, Yeni Türkiye Türkoloji ve Türkiye Tarihi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos 2002, Sayı: 46, Sayfa: 215-219;
*Osmanlı Devletinde Mahkemeler ve Kadılık Müessesesi Literatürü, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cild: III, Sayı: 5, 2005, 417-439;
*Eski Hukukumuzda Hile-i Şer’iyyeye Dair, Atatürk Üniversitesi  Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Y, 2006, C. X, S. 1-2, s. 3-16;
*Osmanlı Hukukunda Kardeş Katli Meselesi, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 1105-1117.
*Osmanlı Hukukunda İzinnâme ile Nikâh, Türk Hukuk Tarihi Dergisi, S. 2, Y. 2006, s.41-60.
*İslâm Medreseleri Tarihine Bir Bakış, Rıhle, Y. 4, S.13, Ekim-Aralık 2011, s. 42-50.
*Osmanlı İdaresinde Adem-i Merkeziyet ve İmtiyazlı Eyâletler, Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, s. 6, y: 2008 (Güz), s. 7-84.
*Osmanlı Padişahları Kiminle ve Nasıl Evlenirdi? 13.08.2015
*Osmanlı Devleti Bir İslâm Devleti Değil miydi? 27.08.2015
*Osmanlı Devleti ve Demokrasi 11.10.2015
*Osmanlı Cemiyetinde Gayr-ı Tabii Aşklar Yahud Homoseksüellik 06.11.2015
*Kösem Sultan: Entrikacı mı, Yoksa Bir İmparatoriçe mi? 25.11.2015
*“Vatan Sevgisi İmandandır” Ne Demek? 24.12.2015
* Osmanlı Taşra İdaresi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Edt. Mehmet Şeker, Cilt 15, Islâm Medeniyeti II (Osmanlı Dönemi), Istanbul 2018, s.71-84
* Fratricide in Ottoman Law, Belleten, Cilt: LXXXII-Sayı:295-Yıl:2018 Aralık, 1013-104.
Başbakanlık Âile Araştırma Kurumu Türk Âile Ansiklopedisi’ne (1990) yazdığı maddeler:
Nikâh, Talâk, Nafaka, Vesâyet, Hitan, Hukuk-ı Âile Kararnâmesi, Mecelle ve Âile, Zinâ, Ferâiz.
click here for e-mail!